Zdibské zvony se vrací v neděli 12.5.2019

Čarodějná cesta za pokladem 27.4.2019 od 14hod. Zámek Zdiby

Čarodějná cesta za pokladem bude v sobotu 27.4.2019 od 14hod. v areálu zámku Zdiby

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM RESTAURACE / BARU V SOKOLOVNĚ V OBCI ZDIBY

 
TJ Sokol Veltěž, Průběžná 76, 250 66 Zdiby,
vypisuje výběrové řízení na pronájem a provozování nebytových podnikatelských prostor v majetku TJ Sokol Veltěž nacházejících se v budově sokolovny.
 
Předmět vyhlášení:
Nebytový prostor restaurace, který tvoří restaurace, vchod, sklady, WC a venkovní terasa. Prostor je částečně vybaven (bar, židle, stoly), vybavení je v majetku TJ Sokol Veltěž a bude součástí nájmu.
Prostor je nyní volný, předpokládaný termín předání prostoru novému provozovateli – duben 2019. Není třeba platit žádné odstupné.
Předpokládaná celková spotřeba energií a služeb (dle minulých let): 100000 Kč/ročně.
Nájemné bude splatné měsíčně předem vždy do 15. dne v měsíci.
Při podpisu smlouvy bude uhrazena kauce ve výši tří měsíčních nájmů.
 
Obsah nabídky:
Stručný podnikatelský záměr
Identifikační údaje žadatele
Nabízená výše nájemného Kč/měsíc (bez energií a služeb)
Prokázání kvalifikačních předpokladů (kopie živnostenského listu nebo výpis z OR – není třeba ověřovat)
Případné reference z obdobné činnosti
 
Informace pro zájemce (uchazeče)
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v případě vážného porušení ustanovení nájemní smlouvy může pronajímatel vypovědět nájem okamžitě.
Podepsané kompletní nabídky zasílejte
na adresu TJ Sokol Veltěž, Průběžná 76, 250 66 Zdiby
nebo doručte osobně paní Janě Hyklové na OÚ Zdiby v době, kdy je úřad otevřen pro veřejnost.
Zalepené obálky označte v levém horním roku nápisem „Nabídka – výběrové řízení na pronájem restaurace“
 
Termín pro doručení nabídek: 27. 3. 2019
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.
Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce (uchazeč).
Písemné vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce.
Pronájem nemovitého majetku, tedy schválení uzavření nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí Výkonného výboru TJ Sokol Veltěž.
Prohlídka prostor je možná po do telefonické dohodě s panem Ivanem Střídou (správce sokolovny) 724 086 971.

Zasedání zastupitelstva se koná dne 28.3.2019 od 17:00 hod v kulturním domě ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva se koná dne 28.3.2019 od 17:00 hod v kulturním domě ve Veltěži

Program zasedání - oficiální pozvánka
Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1)
a) Zahájení,
b) Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého zastupitelstva obce,
c) Schválení programu.
2)Návrh k přijetí rozpočtového opatření č. 1/2019.
3)Střednědobý výhled rozpočtu obce Zdiby na roky 2020 – 2022.
4)Řád ohlašovny požáru a Požární řád obce Zdiby.
5)Přistoupení obce Zdiby do Sdružení obcí Koridor D8.
6)Přistoupení obce Zdiby do Sdružení místních samospráv ČR.
7)K návrhu na přijetí pravidel pro poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu obce Zdiby.
8)K určení místostarostky k zastupování starostky v době její nepřítomnosti v souladu s ust. § 104 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.
9)Předložení Zprávy (zápisu) Finančního výboru o provedené kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Zdiby, přidělenými Obecní policii Zdiby.
10)K záměrům odprodeje částí obecních pozemků parc.č. 114/3, k.ú. Brnky, parc.č. 240/1, k.ú. Zdiby a parc.č. 53/12, k.ú. Zdiby.
11)Věcná břemena.
12)Informace k provedené kontrole plnění v jednotlivých paragrafech rozpočtuna základě usnesení ZO 3/8/18.
13)Žádost o poskytnutí finančního daru 25.000,-Kč žadateli Myslivecký spolek Zdiby – Klecany.
14)Informace o činnosti orgánů obce.
15)Závěr.

Úplná uzavírka silnice č. I/9 z důvodu rekonstrukce mostu

V minulém roce došlo k rekonstrukci první části mostu nad silnicí I/9 a v tomto roce bude pokračovat rekonstrukcí druhé části.

Přechodná úprava 7. etapy se stanoví v termínu:
I.fáze:
bude zachován jednosměrný provoz
na silnici č.1/9 od 02.03.2019 do 20.07.2019

II. fáze:
bude úplná uzavírka silnice č. I/9
od 13.03.2019 do 17.03.2019 (práce při bourání mostu)
od 25.05.2019 do 26.05.2019 (práce při odstranění skruže)
od 13.07.2019 do 14.07.2019 (práce při umístění skruže)
od 14.07.2019 do 20.07.2019 (pouze jeden den v tomto termínu – bude stavebníkem upřesněno)