Zasedání zastupitelstva se koná dne 28.3.2019 od 17:00 hod v kulturním domě ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva se koná dne 28.3.2019 od 17:00 hod v kulturním domě ve Veltěži

Program zasedání - oficiální pozvánka
Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1)
a) Zahájení,
b) Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého zastupitelstva obce,
c) Schválení programu.
2)Návrh k přijetí rozpočtového opatření č. 1/2019.
3)Střednědobý výhled rozpočtu obce Zdiby na roky 2020 – 2022.
4)Řád ohlašovny požáru a Požární řád obce Zdiby.
5)Přistoupení obce Zdiby do Sdružení obcí Koridor D8.
6)Přistoupení obce Zdiby do Sdružení místních samospráv ČR.
7)K návrhu na přijetí pravidel pro poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu obce Zdiby.
8)K určení místostarostky k zastupování starostky v době její nepřítomnosti v souladu s ust. § 104 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.
9)Předložení Zprávy (zápisu) Finančního výboru o provedené kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Zdiby, přidělenými Obecní policii Zdiby.
10)K záměrům odprodeje částí obecních pozemků parc.č. 114/3, k.ú. Brnky, parc.č. 240/1, k.ú. Zdiby a parc.č. 53/12, k.ú. Zdiby.
11)Věcná břemena.
12)Informace k provedené kontrole plnění v jednotlivých paragrafech rozpočtuna základě usnesení ZO 3/8/18.
13)Žádost o poskytnutí finančního daru 25.000,-Kč žadateli Myslivecký spolek Zdiby – Klecany.
14)Informace o činnosti orgánů obce.
15)Závěr.