Goodman - oslovte zástupce naší obce

Vážení přátelé, spoluobčané!

STRUČNÁ PROSBA (pro ty, co neradi čtou dlouhé texty):

1) Prosím doručte přiložený dopis na Obecní úřad ve Zdibech (doporučenou poštou či osobním podáním do podatelny s potvrzením 2. kopie, že jste dopis podali). Dopis se týká požadavku na zregulování % zeleně na pozemku, kde byl před rokem a půl ohlášen záměr Goodman.

2) Podpořte prosím 5 minutami Vašeho času i tuto petici:
https://e-petice.cz/petitions/petice-za-doplneni-podminek-vyuziti-plochy-z19-v-uzemnim-planu-obce-zdiby.html.

Nezapomeňte udělat oba kroky: 1) podpoření petice, 2) potvrzení vašeho hlasu přes email (aby se udělený hlas skutečně započetl)

3) Prosím šiřte tento email dál mezi své přátele, sousedy, prostě mezi lidi, kterým není jedno jak budou Zdiby a jejich okolí vypadat za několik málo let.

KRÁTKÉ VYSVĚTLENÍ K PROSBĚ:

Asi před týdnem jste našli ve vašich schránkách Zvěstník, do kterého jsme přispěli s článkem k záměru Goodman. Přílohou byl dopis adresovaný na Obecní úřad Zdiby, ve kterém může každý z vás požádat o to, aby v rámci probíhající změny územního plánu obce Zdiby bylo zregulováno % zeleně na ploše, kde byl cca před rokem a půl avizovaný záměr Goodman. Nyní vlastník pozemku říká, že záměr Goodman nebude a že se vlastník pozemku vrací k záměru Mazda. To zní sice pozitivně, ale pokud by časem změnil opět názor, můžeme třeba za rok čelit zase nějakému gignantickému záměru, který může naši obec trvale znehodnotit . Pro to prosíme pojďme konat ihned, ať nemusíme později opět složitě hasit vzniklé problémy.

DĚKUJEME!!

_____________________________________________________________________________________
 
Pro ty z vás, co najdou trochu trochu více času a nebude jim stačit naše "STRUČNÁ PROSBA" poskytujeme níže obsáhlejší vysvětlení:

PODROBNĚJŠÍ VYSVĚTLENÍ:

Dovolte nám vás v krátkosti informovat o dalším vývoji záměru Goodman. Posledním známým výsledkem, o kterém jsme Vás před letními prázdninami informovaly, bylo vrácení dokumentace předložené společností Goodman Czech Republic s.r.o. záměru k přepracování. Krajský úřad dal nám všem, kteří jsme se proti dokumentaci vyjadřovali, za pravdu. Společnost Goodman prozatím přepracovanou dokumentaci nepředložila.

CO SE DĚJE NYNÍ?

Další zajímavostí je podání doplněné žádosti o prodloužení územního rozhodnutí k původnímu záměru „Areál Mazda – Zdiby“ na předmětném pozemku, kde hrozila výstavba hal záměru Goodman. V této zmíněné žádosti vlastník pozemku Auto Palace Praha k.s.  jako zdůvodnění uvádí, že přehodnotil situaci a zahájil zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro původní záměr „Areál Mazda  - Zdiby“. Tedy zjednodušeně řečeno uvedl „Goodman nebude, vracíme se k projektu Mazda“.


K původnímu záměru Mazda je třeba připomenout, že byl mnohem menšího rozměru, nesrovnatelně nižší zátěže pro obec a celkově se v něm jednalo o zastavění 56% plochy Z19. Z toho plyne,  že zbývajících 44% má tvořit zeleň. ZNÍ TO POZITIVNĚ, ALE POZOR! Bohužel stále není jistota, že vlastník Auto Palace k.s. po nějaké době prodej pozemků opět nepřehodnotí a nebude realizován jiný, rozsáhlý záměr typu Goodman s neúnosnou zátěží pro obec Zdiby. Je třeba si uvědomit, že na to žádná záruka není a proto bychom tuto skutečnost neměli podcenit a jako občané bychom neměli být v&nbs p;danou chvíli pasivní!!


Nyní je naopak namístě začít konat a takovou případnou hrozbu odvrátit! Opravdu pro to můžeme něco udělat. Třeba tím, že budeme aktivně požadovat, aby došlo k naplnění zastupitelstvem schváleného usnesení o doplnění podmínek využití (regulativů) do Územního plánu obce Zdiby ze dne 21.12.2016. Tyto regulativy by velice snadno mohly takové hrozbě zabránit.


Zastupitelstvo se na doplnění regulativů shodlo, usnesení odhlasovalo, teď je tedy jen potřeba trvat na naplnění tohoto usnesení. Jednoznačně je v tak zásadní věci správné žádat, aby usnesení přijatá zastupitelstvem byla fakticky naplněna! Pokud by byl regulativ týkající se procenta zeleně na dané ploše Z19 ve výši maximálně 44% doplněn a byl součástí právě probíhající Změny ÚP, měli bychom jistotu, že na dané ploše nemůže vzniknout nic většího než původní Areál Mazda, a současně by obec korektně a bez možnosti postihů umožnila výstavbu vlastníkem avizovaného záměru Mazda.


V danou chvíli bychom měli my občané trvat a apelovat na přijetí regulativů dle usnesení ze dne 21.12.2016, a to těchto doplnění podmínek použití


(i)                Minimální plocha zeleně 44%,

(ii)              Objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zastavění respektovat měřítko a nenarušovat vizuální kontext okolní zástavby, zejména kulturních památek v okolí.

ZÁVĚREČNÁ PROSBA:

Je nám jasné, že se v celé složité problematice pomalu ztrácíte, ale věřte nám, že my děláme možné maximum, abychom naši obec od tak neúnosných záměrů typu Goodman uchránili. Vy prosím nepolevujte ve vaší podpůrné aktivitě, protože zvládnout to můžeme skutečně jen společnými silami. NEZAPOMÍNEJTE NA TO, PROSÍM.

Velmi děkujeme.

Za OBČANSKOU INICIATIVU
Eva Slavíková, Jitka Homolová a kolektiv