FINANČNÍ VÝBOR

Výbory a komise
PavlaO
Příspěvky: 66
Registrován: úte dub 19, 2011 10:59 am

FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 7855Příspěvek PavlaO
pon čer 27, 2011 12:28 pm

Zápis z jednání finančního výboru

č. 1/2011


Místo konání: Obecní úřad ZdibyDatum konání: 15.2.2011
Začátek jednání: 17:00 hod.

Přítomni:
Luděk Wachtl - předseda
Ing. Ivana Plechatá - člen
Ing. Lubomír Seif - člen
Karel Čermák - člen
Pavel Richter - člen

Neomluveni:


Omluveni:Host:
MUDr. Markéta Hellerová – starostka
1) Úvod

Předseda finančního výboru představil členy a proběhlo seznámení, přítomna byla i paní starostka, která byla pozvána jako host.

2) Plán činnosti
starostka MUDr. Markéta Hellerová informovala členy o průběhu II. dílčího přezkoumání ze dne 13.1.2011 a zprávě o auditu ze dne 4.2.2011, na další jednání budou obě zprávy k dispozici. Informovala také o dalším přezkoumání z kraje – termín 9.4.2011.
Dále informovala o průběhu inventarizace majetku a pohledávek, o přehledu vypsaných dotačních titulů, o které bude Obec Zdiby žádat.

3) Problematika obce:

Diskuse:
Pavel Richter: motivační kampaň pro podpoření trvalého bydlení, aktivity typu vítání občánků, zvýhodnit trvale bydlící občany, v rámci motivační kampaně zahrnout občany do tvorby a koncepce plánu rozvoje obce
Usnesení 1/FV/2011:

Finanční výbor se seznámil s problematikou obce, činností finančního výboru, a přijme plán činnosti, harmonogram jednání na celý rok a předloží jej zastupitelstvu.


Diskuse a podněty členů:
Ing. Seif: dodat na další jednání výkaz FIN 2-12, invent. soupisy, zprávy z kraje
p. Čermák: dodat na další jednání přezkoumání hospodaření za posledních 8 letZávěr: :
členové výboru navrhli datum dalšího jednání na začátek března v 18:00 v prostorách Obecního úřadu. Přesný datum bude upřesněn a týden před jednáním se pošle mailem všem členům.Ověřovatelé zápisu:
Ing. Ivana Plechatá
Ing. Lubomír SeifPavlaO
Příspěvky: 66
Registrován: úte dub 19, 2011 10:59 am

FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 7856Příspěvek PavlaO
pon čer 27, 2011 12:29 pm

Zápis z jednání finančního výboru

č. 2/2011


Místo konání: Obecní úřad ZdibyDatum konání: 8.3.2011
Začátek jednání: 18:00 hod.


Přítomni:
Luděk Wachtl - předseda
Ivana Plechatá - člen
Ing. Lubomír Seif - člen
Karel Čermák – člen, příchod 18:30
Pavel Richter – člen

Neomluveni:


Omluveni:1. Úvod předsedy, volba ověřovatelů zápisu, diskuse k bodu

Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy.
Jako ověřovatelé zápisu byly zvoleni:
p. Richter
p. Wachtl
2. Informace představitelů obce o hospodaření a organizačních záležitostech, diskuse k bodu
Předseda finančního výboru požádal Ing. Váchovou o seznámení s činností Obecníh úřadu.
Ing. Váchová informovala členy výboru o různých organizačních záležitostech, o auditu, který probíhal během měsíce ledna, o zprávě o dílčím přezkoumání hospodaření ze dne 13.1.2011, dále informovala o průběhu inventarizace majetku a závazků, dále o dotačních titulech, které byly schváleny na jednání zastupitelstva.3. Organizační opatření finančního výboru – materiály požadované členy finančního výboru od obce, budou transparentně předkládány pouze na řádném jednání finančního výboru, diskuse k bodu

Členové výboru požadují materiály zasílat elektronicky s časovým předstihem, aby měli dostatek času na prostudování materiálů.
Starostka MUDr. Markéta Hellerová odsouhlasí požadované materiály, poté je odpovědný pracovník úřadu pošle předsedovi finančního výboru p. Wachtlovi a ten je poté opatří elektronickým podpisem a pošle všem členům.
Materiály budou projednávány pouze členy výboru.
Materiály budou k dispozici na místě konání výboru a kdykoli k nahlédnutí, prostudování na obecním úřadě.


4. Organizační opatření finančního výboru – s podněty od zastupitele, občana budou členové finančního výboru krátce seznámeni a zastupitel, občan bude pozván na další jednání finančního výboru k detailnímu přednesení svého podnětu, diskuse k bodu

Finanční výbor se nebrání přijímání podnětů od občanů, přijímá stanovisko, že kdo zašle podnět, bude pozván k obhájení požadavku.
Kopírování materiálů lze v rozsahu max. 4 stran. Vícestránkové materiály budou k dispozici na úřadě k nahlédnutí a prostudování.5. Návrh plánu činnosti finančního výboru v návaznosti na již schválený plán činnosti kontrolního výboru, diskuse k bodu
Usnesení 2/FV/2011:
Finanční výbor schvaluje návrh plánu činnosti finančního výboru.Usnesení 3/FV/2011:
Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem z programu jednání.6. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření – II. dílčího přezkoumání ze dne 13.1.2011, diskuse k bodu

Předseda finančního výboru požádal Ing. Váchovou o seznámení s výsledky II.dílčího přezkoumání ze dne 13.1.2011. Zpráva o přezkoumání k dispozici na místě konání.
Ing. Váchová se vyjádřila ke všem bodům ve zprávě a informovala členy výboru o způsobu odstranění nedostatků.7. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření – zpráva o auditu ze dne 4.2.2011, diskuse k bodu
Ing. Váchová se vyjádřila k auditu smluv, který probíhal na Obecním úřadě v druhé polovině ledna, zpráva o auditu ze dne 4.2.2011 na místě konání.8. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření - výkaz FIN 2-12, diskuse k bodu
Ing. Váchová seznámila členy se strukturou výkazu FIN 2-12.9. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření - nově provedená
inventarizace majetku, soupisy, diskuse k bodu
Ing. Váchová podala zprávu o průběhu inventarizace majetku a závazku za rok 2010.
10. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření - výpisy z bankovních účtů
k 31.12.2010, diskuse k bodu
Ing. Seif: na minulém jednání vznesl požadavek na bankovní výpis ke dni 31.12.2010, tento výpis byl k dispozici na místě konání.
Ing. Seif: požádat stanovisko kontrolního výboru – Gondrand(pokuta, vymáhání).
11. Závěr, diskuse k bodu
Členové se dohodli na příštím termínu po 7.4.2011, po závěrečném přezkoumání hospodaření obce, konkrétní termín se ještě upřesní.Ověřovatelé zápisu:
Luděk Wachtl v.r.
Pavel Richter v.r.Ověřovatelé zápisu:

PavlaO
Příspěvky: 66
Registrován: úte dub 19, 2011 10:59 am

Re: FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 7857Příspěvek PavlaO
pon čer 27, 2011 12:30 pm

Zápis z jednání finančního výboru

č. 3/2011


Místo konání: Obecní úřad ZdibyDatum konání: 9.6.2011
Začátek jednání: 18:00 hod.

Přítomni:
Luděk Wachtl - předseda
Ivana Plechatá - člen
Ing. Lubomír Seif - člen
Pavel Richter - člen
MUDr. Hellerová Markéta – host

Neomluveni:
0

Omluveni:
Karel Čermák - člen


1. Úvod předsedy, volba ověřovatelů zápisu, diskuse k bodu
Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a paní starostku MUDr. Hellerovou.
Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni:
Ivana Plechatá
Ing. Lubomír Seif
Odhlasováno všemi přítomnými členy.

2. Informace představitelů obce o hospodaření a organizačních záležitostech, diskuse k bodu
Starostka MUDr. Hellerová Markéta informovala členy o činnosti Obecního úřadu – pracuje se na projektu cyklostezek a cyklotras v rámci výzvy ROP – ulehčení dopravě budováním nových a rekonstrukcí stávajících cyklostezek a cyklotras, připravuje se žádost v rámci OPŽP na nákup multifunkčního stroje, připravuje se projektová dokumentace na výstavbu mateřské školky, na podzim se připravuje žádost o dobudování kanalizace Zlatý kopec, Brnky a ul. J. Kámena – bude vypsána výzva na podzim 2011, v současné době je vypsána výzva na OPŽP – Podpora regenerace urbanizované krajiny, takže probíhá vytipování míst ke zlepšení zeleně(Brnky – naproti zámku, prostory okolo koupaliště, prostor vedle Restaurace U jezera a okolí pomníku Mistra Jana Husa). Obesílají se firmy na zpracování projektu vytápění ZŠ spolu se zateplením(neúspěšná žádost v rámci projektu Zelená úsporám)- je vypsán dotační titul na OPŽP.
Ing. Váchová informovala o návrhu závěrečného obce, členové se dohodli na setkání 28.6.2011 ke kontrole a projednání závěrečného účtu za rok 2010, s tím, že jim bude v dostatečném předstihu zaslán emailem. Do 16.6. bude provedena chybějící dokladová mimořádná inventura + fyzická inventura podrozvahových účtů.


3. Seznámení se schváleným plánem Finančního výboru pro rok 2011
Finanční výbor se seznámil se schváleným plánem činnosti.

4. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření – výkaz FIN 2-12 ke dni 31.3.2011, diskuse k bodu
Usnesení 4/FV/2011:
Finanční výbor nemá námitek proti výkazu FIN 2-12 ke dni 31.3.2011.


5. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření – zpráva o výsledku kontroly (Krajského úřadu) hospodaření obe 6.-7.4. 2011, diskuse k bodu
Usnesení 5/FV/2011:
Finanční výbor se detailně seznámil s výsledkem kontroly a bere na vědomí nápravné opatření.


6. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření – převzetí agendy Finančního výboru předchozího zastupitelstva a prověřit nedokončené úkoly
Finanční výbor předchozího zastupitelstva se scházel sporadicky a po jednání s bývalým předsedou bylo zjištěno, že nejsou nedokončené úkoly.

7. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření – případně dalších aktuálních materiálů předložených ekonomkou obce
Žádný návrh nebyl předložen.

8. Závěr, diskuse k bodu
Členové výboru se dohodli na dalším jednání dne 28.6. 2011 od 18:00 v prostorách Obecního úřadu.

kango
Příspěvky: 1226
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8317Příspěvek kango
úte bře 13, 2012 7:25 am

Dva zápisy v jednom příspěvku.

Zápis z jednání finančního výboru

č. 4/2011

Místo konání: Obecní úřad Zdiby

Datum konání: 28.6.2011
Začátek jednání: 18:00 hod.

Přítomni:
Luděk Wachtl - předseda
Ivana Plechatá - člen
Ing. Lubomír Seif - člen
Ing. Karel Čermák

Neomluveni:
Pavel Richter

Omluveni:

1. Úvod předsedy, volba ověřovatelů zápisu, diskuse k bodu
Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy.

Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni:
Luděk Wachtl
Ing. Lubomír Seif
Odhlasováno všemi přítomnými členy.

2. Informace představitelů obce o hospodaření a organizačních záležitostech, diskuse k bodu

3. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření – hospodaření obce za rok 2010, diskuse k bodu
Usnesení 5/FV/2011:
Finanční výbor se seznámil, projednal a doporučuje zastupitelstvu obce Zdiby přijmout usnesení ke schválení závěrečného účtu obce Zdiby za rok 2010 s výhradou.
Odhlasováno pro všemi přítomnými členy.

4. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření – případně dalších aktuálních materiálů předložených ekonomkou obce

5. Závěr, diskuse k bodu
Ing. Čermák – vznesl dotazy k výkazu FIN 2-12 2010, odpovězeny ekonomkou obce.
Finannční výbor se dohodl na předběžném termínu dalšího jednání na září 2011.Zápis z jednání finančního výboru

č. 5/2011

Místo konání: Obecní úřad Zdiby

Datum konání: 18.10.2011
Začátek jednání: 18:00 hod.

Přítomni:
Luděk Wachtl - předseda
Ivana Plechatá - člen
Ing. Lubomír Seif - člen

Neomluveni:
Ing. Karel Čermák

Omluveni:
Pavel Richter

1. Úvod předsedy, volba ověřovatelů zápisu, diskuse k bodu
Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy.

Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni:
Ing. Seif
p. Wachtl

Odhlasováno všemi přítomnými členy.

2. Informace představitelů obce o hospodaření a organizačních záležitostech, diskuse k bodu

Předseda finančního výboru informoval o ukončení pracovního poměru dvou zaměstnanců Obecní policie Zdiby, oba zaměstnanci odešli dobrovolně za nabídkou zaměstnání v zahraničí, pracovní poměr byl u obou ukončen dohodou s tím, že byly vyplaceny odměny za jejich práci, dále informoval o výběrovém řízení na nové strážníky, přihlášení uchazeči nesplnili podmínky výběrového řízení, a to středoškolské vzdělání s maturitou. Strážník Šedivec na základě veřejnoprávní smlouvy a vzneseného požadavku starosty Klecan vykonává činnost na území města Klecan a město přispívá na úhradu jeho mzdových nákladů. Dále informoval o zápůjče radaru za úplatu pro Obec Líbeznice.
Ing. Seif – vznesl dotaz ohledně společné Obecní polici Zdiby – Klecany
p. Wachtl – řešeno přes veřejnoprávní smlouvu a spolupodílení se na nákladech OP.

Dále byli členové finančního výboru informování o průběhu výstavby a dokončení autobusových zastávek V Remízkách, odhadovaných nákladech řešení dopravní situace na křižovatce Pražská x Průběžná, převedení zaměstnanců údržby obce na společnost Obec Zdiby – reality s.r.o., závěrečném vyhodnocení a vyúčtování dotace na výsadbu a regeneraci zeleně, přípravě na odpisování majetku v důsledku změn ke 30.12.2011.
p. Seif – vznesl dotaz ohledně převedení majetku na Obec Zdiby – reality s.r.o., doporučuje projednat s právníkem a nalézt nejvýhodnější řešení

3. Posouzení a vyjádření k Úpravě rozpočtu na rok 2011 – rozpočtové opatření č. 4
Členové finančního výboru byli důkladně seznámeni s plánovanými opatřeními, byly projednány jednotlivé položky a paragrafy v návaznosti na rozbor jednotlivých položek výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí FIN 2-12 2011 ke dni 30.9. 2011.

Finanční výbor posoudil úpravu rozpočtu na rok 2011 a vzhledem k četnosti a rozsahu navrhovaných opatření nemá námitek.

4. Kontrola, posouzení, vyjádření – Výběr poskytovatele úvěrových služeb

Finanční výbor si vyžádal na ekonomce materiály veřejné zakázky Úvěrové služby pro obec Zdiby k prostudování podmínek a platnosti nabídky, seznámil se s výsledkem a vyjádřil kladný postoj k výběru poskytovatele úvěrových služeb a navrhuje paní starostce dojednat prodloužení platnosti úvěrové nabídky vzhledem k absenci projektu.
Současně finanční výbor navrhuje úpravu usnesení v následujícím znění:
 ukládá starostce předložit na dalším jednání zastupitelstva obce návrh přijetí úvěrového příslibu a vyjednat s bankou úvěrové podmínky a prodloužení platnosti nabídky.

Ing. Seif – poznamenal, že je nejvhodnější doba na vzetí si úvěru vzhledem k předpokládanému poklesu úrokové sazby v předpokládaném časovém horizontu 6 měsíců

5. Posouzení a vyjádření – Rozšíření kapacity školky

Finanční výbor podporuje rozšíření kapacity školky formou nové výstavby(ne kontejnerovým způsobem) nikoliv dostavbou stávajícího objektu školky, za předpokladu, že budou vyřešeny majetkové vztahy na dotčených nemovitostech(odkup pozemku od Státního statku Čáslav).

6. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření – případně dalších „aktuálních“ materiálů předložených ekonomkou obce

Ekonomka obce informovala o povinnosti obce aktualizovat rozpočtový výhled.
Finanční výbor se rozhodl, že na prosincovém jednání bude projednán a aktualizován rozpočtový výhled, jakožto nástroj střednědobého plánování (na 2 – 5 let).

7. Závěr, diskuse k bodu

Finanční výbor se dohodl, že na prosincovém jednání, které se uskuteční v 1. dekádě, bude provedena kontrola výdajových položek na běžném účtu oproti evidovaným fakturám za rok 2011 a dále se dohodl na předběžném termínu dalšího jednání, týden před jednáním zastupitelstva.
Naposledy upravil(a) kango dne pát bře 30, 2012 11:02 pm, celkem upraveno 2 x.
Kango

kango
Příspěvky: 1226
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8318Příspěvek kango
úte bře 13, 2012 7:28 am

Dva zápisy najednou

Zápis z jednání finančního výboru

č. 6/2011

Místo konání: Obecní úřad Zdiby

Datum konání: 18.10.2011
Začátek jednání: 18:00 hod.

Přítomni:
Luděk Wachtl - předseda
Ivana Plechatá - člen
Ing. Lubomír Seif - člen
Ing. Karel Čermák

Neomluveni:

Omluveni:
Pavel Richter

1. Úvod předsedy, volba ověřovatelů zápisu, diskuse k bodu
Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy.

Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni:
Ing. Seif
p. Wachtl
(p. Ing. Čermák odmítnul z nespecifikovaných důvodů být jedním z ověřovatelů)
Odhlasováno všemi přítomnými členy.

2. Informace představitelů obce o hospodaření a organizačních záležitostech, diskuse k bodu

3. Kontrola, posouzení aktuální FIN 2-12
Členové finančního výboru byli důkladně seznámeni s výkazem, byly projednány jednotlivé položky a paragrafy v návaznosti na rozbor jednotlivých položek výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí FIN 2-12 2011 ke dni 31.10. 2011.
Ing. Karel Čermák: požaduje, aby bylo počtáno s příjmy na pokrytí činnosti OP z daňových příjmů, aby obec byla schopna ufinancovat provoz obce, aby rozpočet odpovídal realitě a personálním záležitostem

4. Materiálně technické zabezpečení a finanční rozpočet Obecní policie Zdiby v souvislosti s navýšením personálního stavu, který byl stanoven zastupitelstvem obce, ukládání blokových pokut a vymáhání exekutorským úřadem – posouzení a vyjádření a návrh opatření
předseda finančního výboru seznámil členy výboru o současném stavu vybavení OP – veškeré dopravní prostředky dostala Obecní policie darem, v současné době probíhá intenzivní měření rychlosti, neukáznění řidiči se snaží ujíždět před postihem, současným dopravním prostředkem není možné je dojet, stalo se několik dopravních nehod, proto navrhuje nákup nového vozidla. V minulosti se pro tyto případy používala soukromá vozidla p. Wachtla a p. Tvrdého, v současné době již není možné řešit tímto způsobem.
Navrhuje koupit nové vozidlo, které vydrží minimálně deset let, pořízení je možné buď formou leasingu nebo úvěru, částka, která se bude splácet by měla být kryta z udělených blokových pokut.
Členové výboru byli seznámeni s cenovými kalkulacemi u obou variant, tj. jak leasingu tak úvěru.

Usnesení:
Finanční výbor podporuje nákup dalšího vozidla Obecní policie, na základě předložených cenových kalkulací doporučuje pořízení formou úvěru na dva roky.

5. Posouzení a vyjádření k úpravě rozpočtu na rok 2011 – rozpočtové opatření č. 5 a návrhy k doplnění

p. Wachtl – jako zastupitel bude na jednání zastupitelstva dne 16.11.2011 navrhovat navýšení rozpočtu Obecní policie (5311) o Kč 350.tis na akontaci a 1. splátku v souvislosti s navrhovaným nákupem vozidla
Ing. Čermák – vznesl dotaz, zda by nebylo možné spojit úvěr na pořízení vozidla s úvěrem na výstavbu mateřské školky
Ing. Seif – není možné, jedné se o odlišné záležitosti
Finanční výbor doporučuje navýšit rozpočet Obecní policie o částku Kč 350.000,- a na prosincovém jednání zastupitelstva upravit jednotlivé položky v souvislosti s navýšením zaměstnanců Obecní policie Zdiby a tím nutným zvýšením výdajů.

6. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření – případně dalších „aktuálních“ materiálů předložených ekonomkou obce

žádné materiály nebyly předloženy

7. Závěr, diskuse k bodu

Finanční výbor se dohodl, že na prosincovém jednání, které se uskuteční v 1. dekádě, bude provedena kontrola výdajových položek na běžném účtu oproti evidovaným fakturám za rok 2011 a dále se dohodl na předběžném termínu dalšího jednání, týden před jednáním zastupitelstva.

Zápis z jednání finančního výboru

č. 7/2011

Místo konání: Obecní úřad Zdiby

Datum konání: 20.12.2011
Začátek jednání: 18:00 hod.

Přítomni:
Luděk Wachtl - předseda
Ivana Plechatá - člen
Pavel Richter
Ing. Karel Čermák

Neomluveni:

Omluveni:
Ing. Lubomír Seif - člen

1. Úvod předsedy, volba ověřovatelů zápisu, diskuse k bodu
Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy.

Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni:
Ivana Plechatá
p. Wachtl

Odhlasováno všemi přítomnými členy.

2. Informace představitelů obce o hospodaření a organizačních záležitostech, diskuse k bodu
Sestaven návrh rozpočtu na rok 2012, rozpočtové opatření ke dni jednání zastupitelstva 21.12.2011, návrh rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2017. Dále byli členové seznámeni s přípravou majetku k inventarizaci a odpisování.
Členové finančního výboru byli informování o závěrečném vyúčtování akce Oprava chodníků podél komunikace Průběžná, vyplacena zbývající část dotace.

3. Kontrola, posouzení aktuální FIN 2-12
Členové finančního výboru byli důkladně seznámeni s výkazem, byly projednány jednotlivé položky a paragrafy v návaznosti na rozbor jednotlivých položek výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí FIN 2-12 2011 ke dni 30.11. 2011.

4. Posouzení a vyjádření k úpravě rozpočtu na rok 2011 – rozpočtové opatření č. 6
Členové finančního výboru byli seznámeni s jednotlivými úpravami rozpočtu na rok 2011.

5. Posouzení a vyjádření k návrhu rozpočtu na rok 2012
Členové finančního výboru byli seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2012.

Ing. Čermák upozorňuje na optimistickou výši § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek a § 6171 Činnost vnitřní správy ve srovnání se skutečnou výší u těchto paragrafů.
Předseda finančního výboru vysvětlil, že se jedná pouze o návrh rozpočtu, pokud bude schválen zastupitelstvem, v průběhu roku 2012 se bude upravovat dle vývoje situace a reálných potřeb.

6. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření – případně dalších „aktuálních“ materiálů předložených ekonomkou obce

7. Závěr, diskuse k bodu

Finanční výbor se dohodl, že na lednovém jednání, bude provedena namátková kontrola výdajových položek na běžném účtu oproti evidovaným fakturám za rok 2011 a dále se dohodl na předběžném termínu dalšího jednání, týden před jednáním zastupitelstva.
Naposledy upravil(a) kango dne pát bře 30, 2012 11:01 pm, celkem upraveno 1 x.
Kango

kango
Příspěvky: 1226
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8319Příspěvek kango
úte bře 13, 2012 7:30 am

Zápis z jednání finančního výboru

č. 1/2012

Místo konání: Obecní úřad Zdiby

Datum konání: 28.2.2012
Začátek jednání: 18:00 hod.

Přítomni:
Luděk Wachtl - předseda
Ivana Plechatá - člen
Ing. Seif – příchod 18:30
Neomluveni:

Omluveni:
Ing. Karel Čermák
Pavel Richter

1. Úvod předsedy, volba ověřovatelů zápisu, diskuse k bodu
Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy.

Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni:
Ing. Seif
p. Wachtl
Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy.

2. Detailní přednesení svého podnětu dle odst. 4, FV č. 2/2011, organizačního opatření finančního výboru ze dne 8.3.2011, pozvaní: zastupitelka Mgr. Pavla Oborníková, členka kulturní komise paní Magdalena Česneková, podnět obdržel předseda FV dne 7.2.2012, emailem, viz příloha, poté diskuse k bodu, posouzení, vyjádření a návrhy opatření členů FV

Mgr. Oborníková žádá o kontrolu hospodaření s finančními prostředky na paragrafu 3399, požaduje zpřístupnění všech požadovaných dokladů, žádá o vysvětlení některých položek např. výdaje za pohoštění, vyčíslení příjmů na kulturní akce, darovací a sponzorské smlouvy, dohody o provedení práce
Ing. Seif upozorňuje, že FV podléhá zastupitelstvu a paní starostka rozhoduje o vydání dokladů
Usnesení 1/FV/2012:

Předseda finančního výboru požádá zastupitelstvo obce, aby finanční výbor pověřil provedením kontroly na základě podnětu Mgr. Oborníkové a paní Česnekové.

Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy.

3. Informace představitelů obce o hospodaření a organizačních záležitostech
Členové finančního výboru byli důkladně seznámeni s výkazem, byly projednány jednotlivé položky a paragrafy v návaznosti na rozbor jednotlivých položek výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí FIN 2-12 2011 ke dni 31.12. 2011, dále byli informování o uzavření minulého účetního období a odeslání příslušných výkazů.

4. Namátková kontrola výdajových položek na běžném účtě proti evidovaným fakturám za rok 2011, diskuse k bodu
Usnesení 2/FV/2012:
Finanční výbor provedl namátkovou kontrolu v každém čtvrtletí a konstatoval, že evidence faktur koresponduje s evidencí na běžném účtu.

5. Kontrola, posouzení aktuálního výkazu FIN 2-12, diskuse k bodu
Finanční výbor byl seznámen s výkazem ke dni 31.12.2011, byly zodpovězeny vznesené dotazy k jednotlivým paragrafům a položkám.

6. Návrh plánu činnosti finančního výboru zastupitelstva obce Zdiby pro rok 2012, posouzení, vyjádření a další návrhy na doplnění, diskuse k bodu
Usnesení 3/FV/2012:
Finanční výbor se seznámil s plánem činnosti finančního výboru a usnesl se na předloženém plánu na rok 2012

7. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření – případně dalších „aktuálních“ materiálů předložených ekonomkou obce
---

8. Závěr, diskuse k bodu
Ing. Seif se dotazuje na úsporu na zimní údržbu, bude zodpovězeno do příštího jednání finančního výboru.
Ing. Seif předává předsedovi finančního výboru svoji rezignaci na člena finančního výboru.
Kango

kango
Příspěvky: 1226
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8561Příspěvek kango
úte kvě 22, 2012 9:42 am

Zápis z jednání finančního výboru

č. 2/2012

Místo konání: Obecní úřad Zdiby

Datum konání: 15.5.2012
Začátek jednání: 18:00 hod.

Přítomni:
Luděk Wachtl - předseda
Ivana Plechatá - člen
Pavel Richter
Ing. Karel Čermák
Neomluveni:

Omluveni:

1. Úvod předsedy, volba ověřovatelů zápisu, diskuse k bodu
Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy.

Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni:
Ivana Plechatá
Luděk Wachtl

Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy.

Program jednání:
1. Úvod předsedy, volba ověřovatelů zápisu, diskuse k bodu
2. Kontrola hospodaření s finančními prostředky na paragrafu 3399 na základě podnětu Mgr. Oborníkové a p. Česnekové, diskuse k bodu
3. Kontrola financování rekonstrukce Kulturního domu Veltěž, diskuse k bodu
4. Kontrola, posouzení aktuální FIN, diskuse k bodu
5. Informace přestavitelů obce o hospodaření a organizačních záležitostech, diskuse k bodu
6. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření - případně dalších „aktuálních“ materiálů předložených ekonomkou obce, diskuse k bodu
7. Závěr, diskuse k bodu

Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy.

2. Kontrola hospodaření s finančními prostředky na paragrafu 3399 na základě podnětu Mgr. Oborníkové a p. Česnekové, diskuse k bodu
Finanční výbor byl pověřen zastupitelstvem obce Zdiby ke kontrole hospodaření s finančními prostředky na § 3399. Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů, byla prověřena vázanost účetních dokladů na kulturní akce dle předložených dokladů. Členové finančního výboru si vybrali doklady ke kontrole za období srpen, jednu darovací smlouvu a některé doklady, účtované na položku 5175 – pohoštění, občerstvení.
Pozn. Paní Mgr. Oborníkové byly na obecním úřadě ve Zdibech byly předloženy ke kontrole veškeré požadované doklady(výdajové pokladní doklady, dohody o provedení práce, faktury přijaté, darovací smlouvy) týkající se kulturních akcí.

Usnesení 2/5/2012:
Finanční výbor namátkově zkontroloval účetní doklady vztahující se k paragrafu 3399 a neshledal pochybení. K podnětům od Mgr. Oborníkové (bod č. 2, 3, 4, 5) finanční výbor konstatuje, že není oprávněn vydávat účetní doklady.

Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy.

3. Kontrola financování rekonstrukce Kulturního domu Veltěž, diskuse k bodu
Ing. Čermák: kdo objednal rekonstrukci Kulturního domu?
p. Wachtl: rekonstrukci objednala Obec Zdiby na základě objednávky

Členům finančního výboru byla předložena objednávka na výše uvedenou rekonstrukci a položkový rozpočet výdajů. Rekonstrukci prováděli zaměstnanci společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o. s výjimkou výměny oken. Součástí rekonstrukce byl i nákup nového nábytku. Samotné účetní doklady předloženy nebyly.

Usnesení: 3/5/2012
Finanční výbor zkontroloval financování rekonstrukce na základě předložené objednávky a položkového rozpočtu.

4. Kontrola, posouzení aktuální FIN, diskuse k bodu
Ing. Čermák: příjem z pokut zaostává za očekávání, měl by tomu pomoct nový radar
p. Wachtl: nový radar nemáme, Obecní policie Zdiby se věnuje nejen měření rychlosti, ale soustředí se i na preventivní činnost, řeší se romská problematika na Brnkách, pořádek u kontejnerů, proto, aby mohla Obecní policie měřit, musí mít od dopravní policie schválené úseky, měsíc dopředu se musí hlásit místo a čas měření
Ing. Čermák: doporučuje informovat zastupitelstvo, že příjem z výběru pokut není reálný, značně nadhodnocený
p. Wachtl: 14.5.2012 probíhalo měření ve Zdibech, ul. Průběžná, od 10:00-15:00, zastavena 3 vozidla
Ing. Čermák: příjmy Obecní policie jsou absolutně nereálné, bude chybět v rozpočtu Kč 600tis.
p. Wachtl: není možné jenom měřit, spektrum činností Obecní policie je široké

5. Informace přestavitelů obce o hospodaření a organizačních záležitostech, diskuse k bodu
Na začátku května začal audit hospodaření obce Zdiby, výsledek by měl být do 15.6.2012, na červnovém zastupitelstvu bude předložen závěrečný účet obce. Dne 26.4.2012 proběhla fyzická kontrola Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy projektu: „Oprava povrchů chodníků a místních komunikací podél ulice Průběžná II. Etapa“. Předmětem kontroly bylo ověření dosažení kvantifikovaných výstupů a jejich kvality, poznání skutečného stavu a jeho porovnání se stavem deklarovaným v Závěrečném vyhodnocení a vyúčtování Akce/Projektu, identifikace kontrolované osoby, ověření dodržení pravidel publicity programu stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace, plnění dalších podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Závěr protokolu: Realizace projektu byla provedena v souladu se všemi výše zmíněnými dokumenty. Závazné minimální hodnoty parametrů Akce/Projektu byly naplněny, nebyly zjištěny nedostatky.

6. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření - případně dalších „aktuálních“ materiálů předložených ekonomkou obce, diskuse k bodu
Z prostředků OPŽP byla schválena dotace na akci Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a výměna zdroje zateplení a z prostředků Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši Kč 170.tis. na vybavení a obnovu techniky.

7. Závěr
Kango

kango
Příspěvky: 1226
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8895Příspěvek kango
čtv pro 20, 2012 1:02 pm

Zápis z jednání finančního výboru

č. 3/2012


Místo konání: Obecní úřad ZdibyDatum konání: 6.12.2012
Začátek jednání: 18:00 hod.

Přítomni:
Luděk Wachtl - předseda
Pavel Richter
Ing. Karel Čermák

Neomluveni:


Omluveni:
Ivana Plechatá - člen

Host:
Ing. Dubský
1. Úvod předsedy, volba ověřovatelů zápisu, diskuse k bodu
Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy.

Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni:
p. Wachtl
p. Richter


Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy.


Program jednání:


1. Úvod předsedy, volba ověřovatelů zápisu, diskuse k bodu
2. Kontrola, posouzení aktuální FIN, diskuse k bodu
3. Kontrola, posouzení úspěšnosti vybírání plateb v oblasti místních poplatků (odpady, psy, zábory), vymáhání, diskuse k bodu
4. Posouzení návrhu rozpočtu obce na rok 2013, diskuse k bodu
5. Informace o stavu výstavby a financování nové školky, diskuse k bodu
6. Informace o získaných dotacích a spolufinancování obce, diskuse k bodu
7. Případně další informace přestavitelů obce o hospodaření a organizačních záležitostech, diskuse k bodu
8. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření - případně dalších „aktuálních“ materiálů předložených ekonomkou obce, diskuse k bodu
9. Závěr, diskuse k bodu


Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy.


2. Kontrola, posouzení aktuální FIN, diskuse k bodu

K zaslanému výkazu FIN neměl žádný z členů dotazy.


3. Kontrola, posouzení úspěšnosti vybírání plateb v oblasti místních poplatků (odpady, psy, zábory), vymáhání, diskuse k bodu


p. Wachtl – informoval členy o stavu vybírání plateb – za zábory veřejného prostranství bude řešit přestupková komise, která může udělit větší pokutu, dále informoval členy o úhradě nákladů exekuce exekutorovi v případě zastavení exekuce , jedná se o částku Kč 1.200,-, vymáhání poplatků za svoz komunálního odpadu řeší obecní úřad, o všem bude informovat zastupitele.


4. Posouzení návrhu rozpočtu obce na rok 2013, diskuse k bodu

Ing. Čermák upozorňuje na podhodnocený rozpočet Obecní policie Zdiby a zda se bude navyšovat.

Členové výboru byly informování o možném nárůstu daňových příjmů v roce 2013(dle novely zákona o rozpočtovém určení daní)


5. Informace o stavu výstavby a financování nové školky, diskuse k bodu

Předseda finančního výboru informoval členy o průběhu přípravy výstavby nové mateřské školy – bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, 3.1.2013 proběhne 1. jednání hodnoticí komise, otevírání obálek. Zastupitelé – Mgr. Oborníková, Ing. Slezák a Ing. Dubský jsou členy této komise.
Výstavby nové mateřské školky bude financována ze schváleného úvěru.


6. Informace o získaných dotacích a spolufinancování obce, diskuse k bodu

Obec byla úspěšná v žádostech o tyto dotace:
Snížení energetické budovy ZŠ ve Zdibech – realizace v současné době
Zateplení budovy mateřské školy ve Zdibech
Pořízení zametacího a uklízecího stroje


7. Případně další informace přestavitelů obce o hospodaření a organizačních záležitostech, diskuse k bodu
-------


8. Kontrola, posouzení, vyjádření a návrhy opatření - případně dalších „aktuálních“ materiálů předložených ekonomkou obce, diskuse k bodu

----------------


9. Závěr, diskuse k bodu
Kango

rasputin
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 776
Registrován: úte dub 21, 2009 6:32 am

Re: FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8905Příspěvek rasputin
čtv led 03, 2013 1:58 pm

Ing. Čermák upozorňuje na podhodnocený rozpočet Obecní policie Zdiby a zda se bude navyšovat.

Chtěl bych se zeptat, jak se příjde na to, že je rozpočet podhodnocený, je nějaká vize, jak má fungovat OP, v jakém počtu strážníků,s jakou technikou, s jakými službami ,denní noční svátky? Zdali hlavně pěší hlídka nemo autohídka. Jsou nějaké výpočty nákladů a z jakých podkladů vychází
poznatek finančního podhodnocení?Jaký se předpokládá přínos do obecního rozpočtu z pokut. Pokut vím ,platy strážníků jsou dány tabulkami.Která oblast je podhodnocená? Nemělo by se nejprve vědět, jakou chceme OP,jaké služby od ní očekáváme,zda velkou,zahrnující práci pro okolní obce - náklady na přesuny,když strážníci slouží jinde,neslouží pro obec Zdiby,administrativní náročnost,nebo menší odpovídající velikosti obce Zdiby? Na základě toho,navýšit rozpočet?Potřebuje OP udržovat tolik techniky, radar,kterým měří jednou za rok,auta motocykly člun?Vše něco stojí a všude se šetří.
Víme co chceme a víme jak to budem financovat? Z čeho lze konstatovat,že současný stav je podhodnocený?
Když žádá jakési občanské združení o dataci,jsou na udělení financí přísná pravidla, neměl by být nějaký rozbor pro navýšení rozpočtu obecního orgánu?

kango
Příspěvky: 1226
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8908Příspěvek kango
pát led 04, 2013 3:43 pm

:)
Naposledy upravil(a) kango dne čtv úno 20, 2014 9:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Kango

rasputin
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 776
Registrován: úte dub 21, 2009 6:32 am

Re: FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8909Příspěvek rasputin
pon led 07, 2013 10:36 am

aha.

karelcermak
Příspěvky: 1
Registrován: úte led 08, 2013 5:15 pm

Re: FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8912Příspěvek karelcermak
úte led 08, 2013 5:25 pm

Dobrý den.

Vaše úvaha ohledně strategie je správná, její vytvoření je ale úkolem pro Zastupitelstvo.

Můj podnět vycházel z toho, že Obecní policie má zájem poskytovat v roce 2013 stejný rozsah služeb jako v roce 2012. Z dat, které jsem měl v ten den k dispozici, rozpočet po změnách pro rok 2012 je 2 470 kCZK a rozpočet pro rok 2013 1 950 kCZK. To je pokles výdajů o 21 %. Domnívám se tedy, že navržený rozpočet neodpovídá tomu, jaké budou skutečné výdaje v roce 2013, rozpočet bude třeba v průběhu roku 2013 a je tedy podhodnocený.

Karel Čermák

kango
Příspěvky: 1226
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8913Příspěvek kango
stř led 09, 2013 10:54 am

:)
Naposledy upravil(a) kango dne čtv úno 20, 2014 9:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Kango

rasputin
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 776
Registrován: úte dub 21, 2009 6:32 am

Re: FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8914Příspěvek rasputin
stř led 09, 2013 11:56 am

Dobrý den,
děkuji za vysvětlení panu ing.Čermákovi a zdá se být logické.Pak zbývá otázka,proč byl takový návrh předložen.Předpokládám,že jej vytvořil předseda finančního výboru po zkomunikování s vedoucím strážníkem.Bylo nějak zdůvodněno,proč se předpokládá do OP méně peněz než vloni,proč tolik nepotřebují a kde a na čem hodlají v dnešní době šetření ušetřit i oni? Provoz techniky,platy,nebo se dostane více peněz od nasmlouvaných obcí,nebo se budou nasmlouvávat další obce,které dají dary a finanční podporu?
Nebo jde o nějakou taktiku otevření problému během roku?

kango
Příspěvky: 1226
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: FINANČNÍ VÝBOR

Příspěvek: # 8915Příspěvek kango
stř led 09, 2013 12:42 pm

:)
Naposledy upravil(a) kango dne čtv úno 20, 2014 9:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Kango

Odpovědět