DOPRAVNÍ KOMISE

Výbory a komise
kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8212Příspěvek kango »

Zápis VII. Jednání komise dopravní a bezpečnostní

Místo konání: Obecní úřad Zdiby

Datum konání : 14.12.2011
Začátek jednání: 18.00 hod.

Přítomni:
Ing. Petrík Miroslav – předseda komise
Ing. Slezák Radim - člen, zastupitel
Davídek Zdeněk - člen
Wachtl Luděk - člen, zastupitel
Ing. Čáp - člen
Otakar Valihrach

Omluveni:
0

Neomluveni:
0

Host. Zdeněk Jurkeník – místostarosta, Bc. Anna Mottlová Malinová – vedoucí úřadu

Program jednání:
schválení programu jednání:

1. Úvod
2.Volba ověřovatele zápisu
3.Schválení programu
4. Passportizace dopravního značení – zapracování připomínek členů komise
5. Informace pana místostarosty k připravenosti obce na zimní údržbu komunikací
6. Závěr a stanovení termínu dalšího jednání komise

1. Úvod
Předseda komise Ing. Petrík přivítal přítomné na VII. jednání dopravní a bezpečnostní komise.
Komise se v roce 2011 zabývala čtyřmi základními tématy(změna vnímání Obecní policie a JSDH Zdiby, passportizace dopravního značení, monitoring dopravní infrastruktury Zdib). V roce 2011 začala přípravná fáze pro realizaci výše uvedených témat v roce 2012.

2.Volba ověřovatele zápisu
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Radim Slezák
Ing. David Čáp

Hlasování:
Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy

3. Schválení programu

Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy.

4. Passportizace dopravního značení
Ing. Petrík: členům byl rozeslán materiál od p. Valihracha k zapracování připomínek, žádné nepřišly
Ing. Slezák: upozorňuje, že materiál přišel neúplný, má pouze 1 stranu
Ing. Čáp: upozorňuje na to samé
Ing. Petrík: navrhuje, aby OÚ vytvořil složku s kompletním materiálem, členové si materiál nahrají na flash disk, zapracují připomínky a týden před jednáním další komise se materiál uzavře a bude přeposlán všem členům komise

Hlasování:
odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy

5. Informace pana místostarosty k připravenosti obce na zimní údržbu komunikací
Bc. Anna Mottlová Malinová:
je aktualizován plán zimní údržby(změna v plánu – sníh se začíná uklízet už při deseticentimetrové vrstvě), jsou připraveni 4 pracovníci na dohodu o provedení práce v případě potřeby na úklid chodníků, 3 místní občané na prohrnování sněhu v obci, další 3 jsou v záloze – formou objednávky
Posypový materiál je zajištěn, vytvořena zásoba štěrku.
sůl objednaná, rozmístěny posypové nádoby, pořízeno nové pracovní nářadí(3 x hrablo).
Ing. Petrík: jsou JSDH a OP Zdiby připraveni na výjezdy?
Zdeněk Davídek: ANO
Luděk Wachtl: ANO
Ing. Petrík: jakým způsobem je zajištěna pohotovost v zimním období? Bude zveřejněn kontakt, na který občané mohou v případě potřeby, náledí, sněhové kalamity zavolat, napsat mail?
Bc. Anna Mottlová Malinová – ano, na webových stránkách obce www.obeczdiby.cz bude uveřejněno jméno, telefon a mailová adresa, kam se mohou občané obracet v případě kalamity
p. Valihrach – uveřejnit i ve zdibském zpravodaji, budou udržovány i komunikace, které nejsou ve vlastnictví obce?
Bc. Mottlová Malinová – v plánu zimní údržby nejsou, udržovat se nebudou, nemůžeme zasahovat a vstupovat na cizí pozemky
p. Valihrach – trvá na tom, že občané Zdib mají nárok na údržbu komunikací(ve vlastnictví občanů)
Ing. Čáp – občané mají možnost komunikace předat obci
Ing. Petrík – měl by se vyřešit vztah majitelů komunikací a odpovědnost, v případě, když se něco stane na jejich pozemku, jednoznačně je potřeba právník

6. Závěr a stanovení dalšího termínu jednání komise
Ing. Petrík poděkoval všem přítomným za spolupráci a členové se dohodli na dalším termínu jednání komise dne 1.2. 2012, středa, od 18:00, v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdibech.


Kango

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8316Příspěvek kango »

Zápis I. Jednání komise dopravní a bezpečnostní

Místo konání: Obecní úřad Zdiby

Datum konání : 1.2.2012
Začátek jednání: 18.00 hod.

Přítomni:
Ing. Petrík Miroslav – předseda komise
Wachtl Luděk - člen, zastupitel
Ing. Čáp - člen
Otakar Valihrach - člen

Omluveni:
Ing. Slezák Radim - člen, zastupitel
Davídek Zdeněk - člen

Neomluveni:
0

Program jednání:
schválení programu jednání:

1. Úvod

2.Volba ověřovatele zápisu

3.Schválení programu

4. Passportizace dopravního značení – zapracování připomínek členů komise

5. Závěr a stanovení termínu dalšího jednání komise

1. Úvod

Ing. Petrík přivítal přítomné členy a konstatoval, že komise je usnášeníschopná.

2.Volba ověřovatele zápisu

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petrík
p. Valihrach

Hlasování:
Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy

3. Schválení programu

Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy.

4. Passportizace dopravního značení

Ing. Petrík – navrhuje vypracovat manažerské shrnutí k materiálu p. Valihracha, poté rozeslat všem členům komise
Ing. Čáp – navrhuje materiál ponechat v této podobě, nemá smysl řešit nepodstatné detaily

Usnesení 1/2012:

Komise projednala a schválila materiál zpracovaný panem Valihrachem. Do stanoveného termínu před jednáním komise nebyly zaslány žádné zásadní připomínky k materiálu, takže komise na svém jednání : doporučuje dopracovat informativní souhrnnou zprávu o materiálu a v dalším kroku doporučuje předložit materiál prostřednictvím člena zastupitelstva p. Wachtla k projednání členům zastupitelstva, jako materiál pracovní pro využití v rámci obce Zdiby.

Hlasování:
odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy

5. Závěr a stanovení dalšího termínu jednání komise

Ing. Petrík poděkoval všem přítomným za spolupráci a členové se dohodli na dalším termínu jednání komise dne 28.3.2012 od 18:00, v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdibech.
Kango

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8560Příspěvek kango »

Zápis II. Jednání komise dopravní a bezpečnostní

Místo konání: Obecní úřad Zdiby

Datum konání : 29.3.2012
Začátek jednání: 18.00 hod.

Přítomni:
Ing. Petrík Miroslav – předseda komise
Wachtl Luděk - člen, zastupitel
Ing. Čáp - člen
Otakar Valihrach - člen
Ing. Slezák Radim - člen, zastupitel
Davídek Zdeněk - člen

Omluveni:
0

Neomluveni:
0

Program jednání:
schválení programu jednání:

1. Úvod
2.Volba ověřovatele zápisu
3.Schválení programu
4. Žádost o zpomalovací retardéry – Iva Vinopalová
5.Nebezpečný úsek v zatáčce u křižovatky V Kopci x ul. Průběžná – Ing. Vladimír Lhoták
6.Dopravní situace na křižovatce ulic Průběžná – V Remízkách – Jana Macková
7.Žádost o umístění dopravního značení (zrcadla ul. Heřmánková x Sedlecká cesta – Zbyněk a Nikola Peňákovi
8.Umístění svodidel v ul. Chaberská, č.p. 48 – Jaroslav Černý
9.Materiál Passportizace dopravního značení – uzavření materiálu – diskuse
10.Diskuse, různé
11.Závěr a stanovení termínu dalšího jednání komise

1. Úvod
Ing. Petrík přivítal přítomné členy a konstatoval, že komise je usnášeníschopná.

2.Volba ověřovatele zápisu
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Slezák Radim
Zdeněk Davídek

Hlasování:
Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy.

3. Schválení programu

Hlasování:
Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy.

4. Žádost o zpomalovací retardéry – Iva Vinopalová
Pí. Vinopalová s pí. Brodskou a Zelenkovou se dostavily na jednání komise, aby projednali a obhájily požadavek na umístění zpomalovacích prahů do satelitu (ul. Klecanská, K Louži, K Boleslavce).
V lokalitě se jezdí rychle, obzvláště nebezpečná je zatáčka K Louži – Klecanská, komunikace slouží ke zkoušce rychlé jízdy motorek, čtyřkolek i aut. V satelitu se pohybuje hodně dětí, hrozí nebezpečí sražení.
Ing. Petrík: vzhledem k ohrožení nejen dětí navrhuje místní šetření v následujícím složení:
1 člen dopravní a bezpečnostní komise
1 člen Obecní policie
1 zástupce Obecního úřadu

Z místního šetření se pořídí zápis a návrh dalšího možného technického řešení v dané lokalitě.

Ing. Slezák: v případě umístění retardérů upozorňuje na hlučnost, je třeba souhlas s umístěním retardérů
Ing. Petrík: po místním šetření se uvidí, je nutné připravit všechny obyvatele lokality, retardéry není možné umístit kamkoli, bude nutné se na tom finančně podílet
Ing. Slezák: dotazuje se přítomných zástupkyň lokality, zda jsou schopni přispět částečně na realizaci, nepočítat s tím, že bude celé hradit Obec, i z důvodu, že v lokalitě bydlí dost obyvatel trvale hlášených jinde než v obci Zdiby
zástupkyně: ano, sjednají termín, je nutné se dohodnout
p. Valihrach: jen pro informaci, žádostí o umístění retardérů je velké množství, že by na to nestačil roční rozpočet, navrhuje vyvolat jednání se společností Central-group s žádostí o příspěvek
p. Davídek – se vyjádřil, že je zásadně proti retardérům

Usnesení 4/3/2012.
Komise žádost projednala, OÚ Zdiby stanoví se termín místního šetření v následujícím složení:
p. Valihrach, p. Wachtl a zástupce Obecního úřadu stanovený starostkou obce Zdiby.
Výsledek šetření bude předložen k rozhodnutí na dalším jednání komise.

Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy.

5. Nebezpečný úsek v zatáčce u křižovatky V Kopci x ul. Průběžná – Ing. Vladimír Lhoták

Usnesení 5/3/2012:
Žadatelé byli pozváni na jednání, žádost nebyla projednána z důvodu nepřítomnosti pozvaných žadatelů

6. Dopravní situace na křižovatce ulic Průběžná – V Remízkách – Jana Macková

Usnesení 6/3/2012:
Žadatelé byli pozváni na jednání, žádost nebyla projednána z důvodu nepřítomnosti pozvaných žadatelů

7. Žádost o umístění dopravního značení (zrcadla ul. Heřmánková x Sedlecká cesta – Zbyněk a Nikola Peňákovi

Žádost byla žadateli stažena po jednání s p. Valihrachem na zasedání zastupitelstva 28.3.2012.

Usnesení 7/3/2012:
Žadatelé byli pozváni na jednání, žádost nebyla projednána z důvodu nepřítomnosti pozvaných žadatelů

8. Umístění svodidel v ul. Chaberská, č.p. 48 – Jaroslav Černý
p. Černý žádá o vybudování betonové zábrany v ulici Chaberská, č.p. 48 z důvodu opakovaného nabourání oplocení, před kterým se nachází plynové zařízení, a vedle je umístěna skříňka s elektroměry, navíc v ulici chybí chodníky, upozorňuje na ohrožení chodců a hlavně dětí z mateřské školky, které tudy chodí na dětské hřiště

Ing. Petrík – do 1-2 měsíců dostanete informaci
Ing. Slezák – počítá se s rekonstrukcí ul. Chaberské, je nutné počítat s tím do projektu
p. Černý – úroveň komunikace je vyšší než úroveň domů, problém s odtokem vody
Ing. Petrík – souhlasí s p. Černým, zaniknutí odtoků, chodníků, za mnoho let se udělalo hodně věcí špatně, náprava bude stát mnoho finančních prostředků, Zdiby jsou zanedbané, co se týká chodníků nájezdů,
p.Davídek – co se týká betonové zátarasy – v rámci dobré spolupráce s firmou Toman navrhuje možnost zapůjčit betonovou zátarasu a umístit ji vedle „Antoníčka“
p. Wachtl – dohodnout se se správcem majetku p. Zdeňkem Jurkeníkem
p. Černý – u přechodu v Přemyšlení u zastávky chybí přechod
Ing. Slezák – nelze namalovat zebru kdekoli, musí schválit dopravní policie
p. Valihrach – chybí chodník, kde umístit přechod?
Ing. Petrík – navrhuje místní šetření, určité riziko v každé věci navíc na ulici, může být překážkou
p. Wachtl – v každém případě bude třeba náčrt, plán, musí to schválit PČR, MÚ Brandýs nad Labem, v zimě při sněhu a náledí vzniká nebezpečí při jízdě z kopce, řidiči začnou brzdit, dostanou smyk a jsou u p. Černého na pozemku
Ing. Petrík – měli bychom se tím zabývat, navrhnout i dočasné řešení, sice to nebude ideální, ale alespoň poskytneme částečnou pomoc, vidí dva způsoby řešení: 1. rychlý a levný – zátarasa před „Antoníčka“ nebo nakreslit pruhy na „Antoníčka“
 reálný termín usazení betonové zátarasy?
p. Wachtl: listopad 2012
Ing. Petrík – navrhuje 1. způsob a nadále řešit, extrémně nebezpečná část, řešením by byla půjčka zábran od p. Tomana, žlutočerné pruhy, je nutné zvážit míru rizika, důsledky ponese Obecní úřad
p. Wachtl – navrhuje osadit umělohmotnými patníky

Usnesení 8/3/2012:
Komise žádá obecní úřad o realizaci umístění bílých reflexních patníků do požadovaného místa, a p. Valihracha žádá o vypracování stručného zápisu z tohoto místního šetření (ve složení jeden zástupce dopravní komise - p.Valihrach, jeden zástupce OU a jeden zástupce OP – p.Wachtl ). Info o místním šetření bude předloženo na další komisi.

Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy.

9. Aktualizace materiálu p. Valihracha – passportizace dopravního značení
Ing. Petrík – žádné další podněty nepřišly
p. Valihrach – vypracuje krátký návrh k předložení zastupitelům obce Zdiby
Ing. Petrík – měl by být v kompaktním elektronickém provedení, na jednání zastupitelstva by měl jí v podobě usnesení: „Zastupitelstvo obce Zdiby bere materiál na vědomí“, měl by být předán kompletní už kvůli přípravě rozpočtu na rok 2013, obecní úřad by měl hledat maximum peněžních prostředků z dotačních titulů
p. Valihrach – navrhuje předložit po dílčích částech
Ing. Petrík – 90% materiálu je o penězích a dalších administrativně-správních krocích mimo obec Zdiby
p. Valihrach – navrhuje realizovat v etapách (dle přílohy, kterou ještě nemám)
Ing. Petrík – dotazuje se p. Valihracha, jestli je hotová shrnující zpráva k materiálu?
p. Valihrach – ano, je
Ing. Petrík – doporučuje rozeslat samostatný materiál včetně usnesení všem členům komise a za 14 dní se dohodne jednání k tomuto bodu
p. Valihrach – ano, do víkendu rozešlu
Ing. Petrík – kdo bude mít nějaké připomínky, dohodne se termín k doladění
p. Valihrach – se dotazuje p. Wachtla, jak to vypadá se zónou 40 km v celé obci
p. Wachtl – zónu 40 km mají všechny okolní obce a není s tím problém, bude posuzovat dopravní policie
Ing. Petrík – s výjimkou má problém, nesouhlasí s výjimkou, doporučuje zónu 40km v celé obce bez výjimky, v obci Líbeznice funguje bez problémů, občané řeší bezpečnost a plynulost provozu, jednotná zóna 40km v celé obci, výjimka generuje vyjímku
p. Wachtl – upozorňuje na těžko řešitelnou výjimku
p. Valihrach – toto řešení je pro menší „prales“ značek
Ing. Čáp – minimalizovat počet dopravních značek, je pro zónu v celé obci
Ing. Petrík – Obecní úřad zajistí materiál elektronicky na flash disky a předá zastupitelům a p. Davídkovi a po vzetí na vědomí se materiál umístí na webové stránky Zdib

Odhlasováno „pro“ všemi přítomnými členy.

10. Různé, diskuse k bodu
p. Valihrach – doporučuje napsat článek do zdibského zpravodaje na téma, co obnáší zřízení retardérů, zrcadel, popsat formální náležitosti, finanční stránku, článek, proč nelze libovolně umísťovat dopravní značení atd.
Ing. Petrík – má zájem o zpracování takového materiálu
Ing. Slezák – rád by znal a pobavil se nad dlouhodobějším výhledem řízení OP Zdiby a požádal otázkou Velitele OP zdiby zda existuje manažerská koncepce řízení OP Zdiby v horizontu 2 – 3 let, koncepce by měla být rozpracována do priorit, vč. financování konkrétní úkoly, prevence, rozpracovat konkrétněji
p. Wachtl – sdělil, že nic zpracovávat nebude a vše má schválené zastupitelstvem obce a může to členům poslat mailem
Ing. Slezák – se opět zeptal a konkretizoval svoji otázku směrem k : plánu konkrétního manažerského řízení OP Zdiby vyplývající z charakteru obce, zda existuje plán a finanční rozvaha pro OP na následující období , obnova techniky a výbavy a s tím spojené potřebné finanční prostředky, rozšíření úřadovny v případě zaměstnání více strážníků, plán prevence ....
p. Wachtl – je ve zprávě projednávané na prosincovém zasedání zastupitelstva 12/2011.
Ing. Slezák – chybí dlouhodobá koncepce, výhled. Myslím si, že v tomto materiálu schváleném zastupitelstvem to takto popsáno není, což je chyba
p. Valihrach – nebylo by od věci koncepci rozvést konkrétněji, co je prioritou např. OP Zdiby pro následují období směrem k občanům Zdib
p. Wachtl – já nic zpracovávat nebudu, ministerstvo vnitra udává směr, metodiku, parlament schvaluje zákony a kromě toho na to nemám čas a ani kapacity
Ing. Petrík – prosí o nedemonstraci síly - „já nic zpracovávat nebudu“
-zákony jsou všeobecnými mantinely, na veliteli OP je zpracování konkrétní manažerské koncepce která musí vycházet ze znalosti prostředí obce Zdiby a její požadavků
-na příštím jednání předložit materiál, jak je policie řízena a pozvat paní starostku, jaká je přidaná hodnota Obecní policie
p. Valihrach – koncepce rozpracovaná do konkrétních úkolů pomůže, snadno a lze zhodnit, zda plní nebo neplní to, co se od ní očekává
p. Wachtl – já žiju v realitě celý den, vy odjedete do Prahy, koncepce jsou Vám „ukradené“, já řeším finance, kde vzít peníze na benzín, střelnici atd. Realita je úplně jiná, např. v polovině roku OP dojdou peníze a budu potřebovat např. peníze na technické kontroly nakoupených aut , motorek …

Usnesení 10/3/2012:
Komise doporučuje rozeslat materiál Velitele OP ( schválená zastupitelstvem ) všem členům komise co nejdříve, na příštím jednání bude prezentována za přítomnosti starostky a místostarosty.

11. Závěr a stanovení termínu dalšího jednání komise
Ing. Petrík poděkoval všem přítomným za spolupráci a členové se dohodli na dalším termínu jednání komise dne 24.5.2012 od 18:00, v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdibech.
Kango

rasputin
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 778
Registrován: úte dub 21, 2009 6:32 am

Re: DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8566Příspěvek rasputin »

Ing. Slezák – rád by znal a pobavil se nad dlouhodobějším výhledem řízení OP Zdiby a požádal otázkou Velitele OP zdiby zda existuje manažerská koncepce řízení OP Zdiby v horizontu 2 – 3 let, koncepce by měla být rozpracována do priorit, vč. financování konkrétní úkoly, prevence, rozpracovat konkrétněji
p. Wachtl – sdělil, že nic zpracovávat nebude a vše má schválené zastupitelstvem obce a může to členům poslat mailem
Ing. Slezák – se opět zeptal a konkretizoval svoji otázku směrem k : plánu konkrétního manažerského řízení OP Zdiby vyplývající z charakteru obce, zda existuje plán a finanční rozvaha pro OP na následující období , obnova techniky a výbavy a s tím spojené potřebné finanční prostředky, rozšíření úřadovny v případě zaměstnání více strážníků, plán prevence ....
p. Wachtl – je ve zprávě projednávané na prosincovém zasedání zastupitelstva 12/2011.
Ing. Slezák – chybí dlouhodobá koncepce, výhled. Myslím si, že v tomto materiálu schváleném zastupitelstvem to takto popsáno není, což je chyba
p. Valihrach – nebylo by od věci koncepci rozvést konkrétněji, co je prioritou např. OP Zdiby pro následují období směrem k občanům Zdib
p. Wachtl – já nic zpracovávat nebudu, ministerstvo vnitra udává směr, metodiku, parlament schvaluje zákony a kromě toho na to nemám čas a ani kapacity
Ing. Petrík – prosí o nedemonstraci síly - „já nic zpracovávat nebudu“
-zákony jsou všeobecnými mantinely, na veliteli OP je zpracování konkrétní manažerské koncepce která musí vycházet ze znalosti prostředí obce Zdiby a její požadavků
-na příštím jednání předložit materiál, jak je policie řízena a pozvat paní starostku, jaká je přidaná hodnota Obecní policie
p. Valihrach – koncepce rozpracovaná do konkrétních úkolů pomůže, snadno a lze zhodnit, zda plní nebo neplní to, co se od ní očekává
p. Wachtl – já žiju v realitě celý den, vy odjedete do Prahy, koncepce jsou Vám „ukradené“, já řeším finance, kde vzít peníze na benzín, střelnici atd. Realita je úplně jiná, např. v polovině roku OP dojdou peníze a budu potřebovat např. peníze na technické kontroly nakoupených aut , motorek …

Zdravím Kango,
chtěl bych vyjádřit názor na výše uvedené skutečnosti.
Myslím ,že pověřený strážník vedením OP má naprostou pravdu ve svém výroku : já nic zpracovávat nebudu, ministerstvo vnitra udává směr, metodiku, parlament schvaluje zákony a kromě toho na to nemám čas a ani kapacity
Ale, jen, půjde li o práci naší OP v působnosti naší obce.Potom stačí rozbor bezpečnostní situace v obci a záměr řešení problémů.Problémy řešit podle stávající legislativy.
OP však nepracuje jen pro naši obec, expanduje do okolí,Zajišťuje si práci na stále větším území pro okolní obce a to s sebou nese další rozvoj.
Otázku bych specifikoval asi takto, kam až chce OP expandovat ,do kterých okolních obcí, co k tomu bude potřebovat za zabezpečení, ale hlavně, rozvahu, jak je pro naší obec taková expanze výhodná.Nepřipadá mi,že jde o OP, která má halvní úkol řešit záležitosti veřejného pořádku v působnosti obce, ale zajištovat úkoly OP
na co největším území.Jaký je přínos pro obec, z činnosti pro okolní obce? A tak si myslím, že je zpráva nutná, ale zastupitelstvo by mělo na základě podkladů tento rozvoj schválit či neschválit.Se vším souvisí finance ,třeba i na ten benzín, musí OP dojíždět do okolních obcí a jsou smlouvy pro naší obec nutné? Jaká je motivace, nebo co je cílem našeho zastupitelstva, které zřizuje OP, k tomu ,aby stále rozšiřovala OP svoji působnost do okolních obcí a práce byla dražší a dražší,nesoucí s sebou další materiální a personální zajištění? Můžete se vyjádřit k mým otázkám?

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8571Příspěvek kango »

:)
Naposledy upravil(a) kango dne čtv úno 20, 2014 10:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Kango

obcancz
Příspěvky: 224
Registrován: pát kvě 04, 2007 11:06 am

Re: DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8572Příspěvek obcancz »

Nevím jak pan Slezák může být členem dopravní a bezpečnostní komise, když neví kde je ul. Ústecká ve Zdibech. Zřejmě myslel ul. Pražská, ale ta spadá do katastru Zdiby, rovněž tak ul. Ústecká. Ale to je vedlejší problém. Co je zarážející, tak je to, jakým způsobem si dopravní a bezpečnostní komise uzurpuje právo úkolovat a požadovat po vedoucím OP uvedené náležitosti v zápise, když tato komise je pouze poradním orgánem starostky. Dále za řízení a chod OP Zdiby zodpovídá hlavně starostka obce, tak proč tuto koncepci a další náležitosti tato komise nepožaduje spíše po starostce obce, která by měla předložit koncepci OP na zastupitelstvu obce. Zřejmě to asi nebude tak jednoduchý, když předsedou této komise je rodinným příslušníkem starostky. Proč tato komise neřeší jiné důležitější záležitosti jako je např. občanské soužití na návsi v Brnkách, přitom o tomto problému vědí, ale raději mají zavázaný oči. Kolikrát tam asi tato "bezpečnostní komise byla" a kolikrát se tímto problémem zabývala? Ani jednou jak vyplývá ze zápisů.

Pozn.: ul. Ústecká je komunikace před společností Purtex souběžně s ul. Pražská.

Dubský

rasputin
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 778
Registrován: úte dub 21, 2009 6:32 am

Re: DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8573Příspěvek rasputin »

.

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8574Příspěvek kango »

:)
Naposledy upravil(a) kango dne čtv úno 20, 2014 10:17 pm, celkem upraveno 4 x.
Kango

rasputin
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 778
Registrován: úte dub 21, 2009 6:32 am

Re: DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8578Příspěvek rasputin »

obcancz píše:Nevím jak pan Slezák může být členem dopravní a bezpečnostní komise, když neví kde je ul. Ústecká ve Zdibech. Zřejmě myslel ul. Pražská, ale ta spadá do katastru Zdiby, rovněž tak ul. Ústecká. Ale to je vedlejší problém. Co je zarážející, tak je to, jakým způsobem si dopravní a bezpečnostní komise uzurpuje právo úkolovat a požadovat po vedoucím OP uvedené náležitosti v zápise, když tato komise je pouze poradním orgánem starostky. Dále za řízení a chod OP Zdiby zodpovídá hlavně starostka obce, tak proč tuto koncepci a další náležitosti tato komise nepožaduje spíše po starostce obce, která by měla předložit koncepci OP na zastupitelstvu obce. Zřejmě to asi nebude tak jednoduchý, když předsedou této komise je rodinným příslušníkem starostky. Proč tato komise neřeší jiné důležitější záležitosti jako je např. občanské soužití na návsi v Brnkách, přitom o tomto problému vědí, ale raději mají zavázaný oči. Kolikrát tam asi tato "bezpečnostní komise byla" a kolikrát se tímto problémem zabývala? Ani jednou jak vyplývá ze zápisů.

Pozn.: ul. Ústecká je komunikace před společností Purtex souběžně s ul. Pražská.

Dubský
Dobrý den občane,cz
Já bych taky vložil svůj názor, myslím, že být členem bezpečnostní a dopravní konise nevyžaduje absolutní znalost popisu ulic, nejde o taxikáře.
Co se týká požadavku na strážníka pověřeného vedením OP, zda je oprávněný nebo není, bych si položil otázku: Co je v zájmu obce? Vzhledem k tomu, že
strážník pověřený vedením OP, není jen v zaměstnaneckém poměru k obci, ale je též zastupitel na funkci volené, myslím, že by měl na otázky odpovědět,tak jako každý zastupitel svému voliči.V případě, že by byl strážník pověřený vedením OP pouze zaměstnancem obce, byla by nutná cesta přes paní starostku.Strážník je na politické, ale i zaměstnanecké pozici.Vše by bylo jasné, kdyby nebyla kumulace funkcí.

Další věc - občanské soužití.V zákoně o OP v § 2 se píše
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:

dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,

a může řešit podle zákona o přestupcích podle § 49, na místě, nebo sepsat služební záznam (hlášení o přestupku) a předat k vyřešení na přestupkovou komisi, kam bývá strážník též přizván.Přestupková komise je tříčlená s jednou osobou s právním vzděláním a rozhoduje většinou hlasů.
To je zhruba v zákoně o Obcích.Nevím ,co má společného s občanským soužitím dopravní komise a bezpečnostní, supluje komisi přestupkovou?Pak by měla být pouze tříčlená.
Občanské soužití je součástí veřejného pořádku a plně v kompetenci OP,nemůže li řešit na místě, věc se projednává na přestupkové komisi.
Je li problém a neřeší se, není to věc dopravní a bezpečnostní komise ,ale OP a komise přestupkové.
kango,ani strážník pověřený vedením OP, jestliže řešil občanské soužití, neřešil jej za komisi dopravní a bezpečnostní,ale jak strážník.Tato komise nemůže suplovat komisi přestupkovou,která je specifikována v Zákoně O obcích.Toť můj názor.

rasputin
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 778
Registrován: úte dub 21, 2009 6:32 am

Re: DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8586Příspěvek rasputin »

Zdravím Kango,protože pátrám po stránkách a nemůžu najít, chtěl bych se zeptat, zda má obec přestupkovou komisi,(podle zákona o obcích), která by řešila přestupky,
které nemůže řešit strážník OP?
Děkuji za odpověď
rasputin

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8588Příspěvek kango »

:)
Naposledy upravil(a) kango dne čtv úno 20, 2014 10:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Kango

rasputin
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 778
Registrován: úte dub 21, 2009 6:32 am

Re: DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8589Příspěvek rasputin »

Díky za odpověď,
Proč OP nedá podklady pro řešení záležitostí občanského soužití na návsi v Brnkách a šup s tím do Odolena Vody k vyřešení.

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8590Příspěvek kango »

:)
Naposledy upravil(a) kango dne čtv úno 20, 2014 10:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Kango

rasputin
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 778
Registrován: úte dub 21, 2009 6:32 am

Re: DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8591Příspěvek rasputin »

Díky za odpověď Kango,
Kde je problém, Zákon O obecní policii v § 13 řeší ,kdy je strážník oprávněn předvést osobu :
3. Strážník je oprávněn předvést osobu na žádost příslušného orgánu obce podle zvláštních předpisů.10)
4. O předvedení se sepíše krátký záznam.
Jde o standartní postup, ošetřený zákonem.Nevím kolik je účastníků, ale vozidla máme a jistě by se dalo spolupracovat ,zase na základě smluv nebo statutu osoby přizvané jednak s PČR, jednak s okolními OP. (někde jsem četl, že naše OP dokonce zatýkala pachatele, tak aby nedokázala předvést osobu).Ještě mi není jasné, proč se spolupracuje s přestupkovou komisí z Odolana Vody a nikoli s přestupkovou komisí z Klecan, jednak je to blíže,
a máme již spolupráci naší OP s městem KLecany, kde slouží celodenní směnu náš strážník.
Práce přeci nemůže končit nevyzvednutím obsílky, nebo nedostavením se ke komisi.Je otázka, zda již byla vůbec taková výzva někdy učiněna, že je jistý její výsledek.

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: DOPRAVNÍ KOMISE

Příspěvek: # 8594Příspěvek kango »

:)
Naposledy upravil(a) kango dne čtv úno 20, 2014 10:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Kango

Odpovědět