Zpráva o činnosti OP Zdiby na území města Klecany - říjen

Vše co se týká naší OP
Odpovědět
jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3108
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Zpráva o činnosti OP Zdiby na území města Klecany - říjen

Příspěvek: # 8111Příspěvek jenik789
úte lis 22, 2011 8:02 am

Prevzato z http://www.klecany.cz/obsah/vykon-sluzb ... y-752.html


Výkon služby Obecní policie Zdiby
Územní působnost: Obec Zdiby, Město Klecany, Obec Husinec – Řež, Obec Větrušice, dálnice D8 a řeka Vltava v délce 11 km.

Obecní policie Zdiby je ostatní složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a to dle dohody mezi Obcí Zdiby, Obecní policií a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, č.j.: HSKL4059/KL-2007. Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené "Koordinační dohody o vzájemné spolupráci" mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.


Obecní policie Zdiby byla zřízena dne 21.6.2006 v souladu s § 35a, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 1, odst. 1, zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva obce Zdiby. Za dobu své působnosti si Obecní policie Zdiby (OP Zdiby) vydobyla místo v oblasti zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, včetně začlenění mezi složky Integrovaného záchranného systému ve Středočeském kraji.

Obec Zdiby plynule navazuje na území Prahy 8 a svým smíšeně zastavěných územím zabírá plochu ve velikosti 75 % Prahy 8. Vzhledem k masivní výstavbě rodinných domů dochází k postupnému navazování chodníků a cyklostezek sousedních obcí v jedno celistvé území. Proto strážníci OP Zdiby působí rámci uzavřených veřejnoprávních smluv i na území města Klecany, obce Husinec a obce Větrušice.

Do samostatné působnosti obce patří dle § 35, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích i povinnost obce zajistit ochranu veřejného pořádku. Do přenesené působnosti obce patří dle § 15 a § 16, zákona č. 239/2000 Sb., zákona o integrovaném záchranném systému i povinnost obce zajistit připravenost na mimořádné události, podílet se na provádění záchranných a likvidačních prací, na ochraně obyvatelstva a varovat před hrozícím nebezpečím. Aby měla obec reálnou možnost toto dodržet, patří do její samostatné působnosti dle § 84, odst. 2, písm. o), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích i zřizování obecní policie.

K 10.6.2011 je ve Zdibech - 2716 trvale hlášených obyvatel, v satelitech stovky bydlících nehlášených obyvatel, v letních měsících navíc 3000 chatařů, 1167 rekreačních objektů, 73 km místních komunikací, v Klecanech - 2936 trv. hl. obyvatel, v Husinci - Řeži - 1340 trv. hl. obyvatel a ve Větrušicích - 506 trv. hl. obyvatel. V územní působnosti OP Zdiby je celkem cca 10 498 obyvatel a 11 km řeky Vltavy.

Oblast veřejného pořádku:

Hlídková služba

Strážníci zajišťují výkon hlídkové služby ve své územní působnosti. Vykonávají jak preventivní hlídkovou službu, tak reagují i na telefonáty od občanů směřující na Úřadovnu OP Zdiby. Některá oznámení od občanů přijatá na tísňovou linku Policie ČR "158", jsou předávána přímo policisty hlídce strážníků k provedení konkrétního zákroku. Strážníci provádějí hlídkovou činnost pěší, na skútru, motocyklu, ve vozidle a člunu.


Strážníci okrskáři


Jedním ze základních organizačních článků je okrsková činnost strážníka z místní znalostí na svěřeném území. Strážník okrskář OP Zdiby vykonává službu pěší nebo na skútru, motocyklu a úzce spolupracuje s místním Obecním, Městským úřadem, starostou, místostarostou. Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv dle zákona o obecní policii, jsou strážníci okrskáři financováni z rozpočtu obcí, měst kde vykonávají okrskovou činnost. Strážníci okrskáři jsou v zaměstnaneckém poměru k obci Zdiby, zařazení do OP Zdiby a plní úkoly pod vedením velitele OP Zdiby.

AlkoholPři hlídkové službě se strážníci zaměřují na kontrolu občanů, kteří pod vlivem alkoholu budí v obcích veřejné pohoršení. Zejména se jedná o přespávání těchto občanů na lavičkách před potravinami, na zastávkách autobusové dopravy, chodnících a komunikacích. V některých případech jsou občané pod vlivem alkoholu převáženi strážníky OP Zdiby do příslušné protialkoholní záchytné stanice Kolín, Mladá Boleslav a Příbram ve Středočeském nebo záchytné stanice v jiném kraji (dle stavu volného lůžka ve zdravotnickém zařízení). Před převozem na záchytnou stanici je k občanovi přivolán lékař Záchranné služby Středočeského kraje.

Bezdomovci

V našem vesnickém regionu se nevyskytuje větší počet stálých občanů bez domova, tzv. bezdomovců. V téměř každém případě se jedná o bezdomovce, který se k nám přesunul z Hlavního města Prahy kde měl problémy z ostatními spolunocležníky. Bezdomovci u nás přespávají v zemědělských silech a v opuštěných rekreačních objektech. Z důvodu nedostatku jídla prohrabávají popelnice a kradou železný odpad, který odnášení do sběrných surovin v Praze. Také vykrádají nemovitosti ve smíšené zástavbě (chaty x rodinné domy). Strážníci OP Zdiby monitorují a preventivně navštěvují místa výskytu bezdomovců. Zjišťují zda nejsou hledaní soudem nebo Policií ČR.

Dohled na akcích v obci


V obcích se děje mnoho kulturních akcí u kterých strážníci zajišťují veřejný pořádek. Zejména se jedná o dohled nad nadměrnou konzumací alkoholu, vyloučení vesnických šarvátek, rvaček a kontrolu výskytu tzv. kapsářů, kteří se v poslední době přesouvají i na vesnické akce. Strážníci na policejních motocyklech často doprovázejí vesnické průvody a zajišťují bezpečný přesun občanů po pozemních komunikacích. Každý strážník je vybaven profesionální radiostanicí k rychlému spojení s velitelem OP Zdiby, pořadatelem a mnohdy i členy jednotky sboru dobrovolných hasičů příslušné obce.

Dohled nad dodržováním veřejného pořádku

OP Zdiby se od svého zřízení zejména zaměřila na dohled na dodržováním veřejného pořádku v obci Zdiby a v dalších obcích, městech dle uzavřených veřejnoprávních smluv. Strážníci v tomto úseku vystřídali policisty Policie ČR, kteří se v současné době zaměřují na vyšetřování trestných činů. Strážníci v oblasti veřejného pořádku řeší různé druhy přestupků. Zejména se jedná o porušení vyhlášek obcí, neuposlechnutí výzvy strážníka, vzbuzení veřejného pohoršení, znečištění veřejného prostranství, poškození nebo zabrání veřejného prostranství. V obcích kde se nacházejí provozovny potravin nebo výrobní haly s pásovou balicí linkou např. na značkového oblečení řeší strážníci i drobné krádeže.

Dohled nad dodržováním čistoty


V obcích vznikají černé skládky a to zejména z tzv. fiktivní ekologickou likvidací vozidel. Kde plastové díly a pneumatiky jsou vyhazovány na černé skládky v polích a lesích. Železo je pochopitelně odváženo těmito problémovými občany do sběrných surovin. Velice moderní je i služba některých firem a občanů při vystěhování majetku po zemřelém. Majetek je poté odložen na černé skládce, u komunikace nebo na veřejném prostranství v obci zejména v nočních hodinách. Strážníci OP Zdiby za pomoci mobilní přenosné video techniky s dálkovým přenosem fotografií pravidelně monitorují černé skládky a to i včetně dodržování pořádku u komunálních kontejnerů na tříděný odpad.

Občanské soužití

V naší rekreačně příměstské oblasti se nejvíce vyskytuje narušování občanského soužití mezi chataři a rómskými občany a starousedlíky. Zejména se jedná o problémy při pálení klestí nebo rozdělání táborového ohně rómskými občany. Najdou se i případy manželských, či nemanželských hádek, včetně drobného ublížení na zdraví. V poslední době se vyskytuje i narušování občanského soužití mezi občany bydlících v dražších satelitech. Strážníci se při každodenní službě zaměřují i na prevenci v oblasti dodržování občanského soužití a snaží se včasnou komunikací s účastníky předcházet možným konfliktům.

Oznámení trestného činu a zajištění místa trestného činu

Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Policii ČR důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob, např. pásem Obecní policie, zákaz vstupu. Oznámení musí být doloženo důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá. Dle trestního řádu strážníci zadržují osoby podezřelé ze spáchání trestního činu a omezují je na osobní svobodě, mnohdy i za použití donucovacích prostředků. V některých případech může strážník odhalit přestupek, ale v průběhu jeho prověřování zjistí, že se již jedná o trestný čin. Oblast trestního řízení upravuje i uzavřená koordinační dohoda dle zákona o Policii ČR, kde je stanovena vzájemná spolupráce mezi strážníky a policisty při vyšetřování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů.

Oblast dopravy:

Kontrola rychlosti

Měření rychlosti vozidel provádějí strážníci OP Zdiby laserovým rychloměrem MicroDigiCam LTI ve vlastnictví Obce Zdiby a v úsecích, které byly stanoveny Dopravním inspektorátem Policie ČR - Praha venkov. Zejména se jedná o úseky u přechodů pro chodce a úseky před školami. Velitel OP Zdiby každý měsíc navrhuje plán měření na následující měsíc. Tento plán časů a úseků měření odesílá prostřednictvím datové schránky ke schválení na Dopravní inspektorát Policie ČR -Praha venkov. Při každém měření strážník prověřuje zda zastavený řidič není hledaný, vozidlo není v pátrání, zda řidič nemá zákaz řízení nebo nesplňuje možnost přestupek řešit v blokovém řízení. Strážník využívá k tzv. lustracím mobilní terminál (mini notebook) s mobilním připojením k internetu a zabezpečeným připojením RSA SecurID Token do příslušných registrů.

Bezpečnost provozu

Mobilní motohlídky OP Zdiby se každodenně preventivně zaměřují na dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. Strážníci odhalují přestupky a jiné správní delikty dle zákona o silničním provozu. Některé přestupky řeší strážníci v blokovém řízení, jiné oznamují příslušnému správnímu orgánu. Strážníci provádějí i kontrolu zda řidič není ovlivněn alkoholem za pomoci certifikovaného měřicího přístroje. Policejní motocykly OP Zdiby jsou vybaveny dopravními kužely k označení překážky na komunikaci, ale také i ručními hasicími přístroji.

Usměrňování provozu

Strážníci ve stále větší míře provádějí usměrňování provozu při kalamitách a dopravních nehodách. Mnohdy jsou motohlídky OP Zdiby vysílány Policií ČR v rámci dohodnuté spolupráce jako první hlídka na místo dopravní nehody. Na policejních motocyklech dělají strážníci doprovod při kulturních akcích a dohlíží nad bezpečným převozem nadměrného nákladu po obcích. Motohlídky úzce spolupracují při opravě silnic s pracovníky Správy a údržby komunikací Mnichovo Hradiště a komunálními pracovníky obecních, městských úřadů. V zimních měsících usměrňují strážníci dopravu při sněhových kalamitách a při následném odvozu sněhu. V nepřehledných úsecích strážníci doprovázejí sněžný pluh a zajišťují jeho bezpečný průjezd po místních komunikacích. Strážníci asistují a často i zajišťují vytažení zapadnutých vozidel při sněhové kalamitě

Přechody

Obecní a městské policie v celé republice zajišťují po dobu školního roku bezpečné přechází žáků mateřských a základních škol na přechodech pro chodce. Strážník OP Zdiby oblečený do reflexní uniformy, každé ráno zajišťuje dozor před Základní a mateřskou školou ve Zdibech a to za každého počasí. Během této služby se strážník dozví různé poznatky "co se kde aktuálně děje" napříč celou obcí a to od rodičů, kteří doprovázejí děti školy. Strážníci často s řidiči musí řešit jejich dopravní přestupky u přechodu pro chodce. Zejména se jedná o zákaz předjíždění na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním. Rovněž mnozí řidiči po nastartování vozidla zapomínají rozsvítit světla.

Cyklostezky

V letošním a počátkem příštího roku dojde k dobudování cyklostezky s asfaltových povrchem mezi Trójou a Brnkami, okolo řeky Vltavy s příslušným dopravním značením. Již nyní projíždí touto lokalitou stovky cyklistů denně a dochází zde ke konfliktům s bydlícími občany, rybáři a cyklisty. V této lokalitě nejsou nainstalované odpadkové koše a vznikají černé skládky. Strážníci v průběhu let několikrát poskytovali cyklistům první pomoc při pádu z kola. Strážníci OP Zdiby provádějí nepravidelnou preventivní kontrolu cyklostezek okolo řeky Vltavy za pomoci nafukovacího člunu Obecní policie Zdiby.

Parkování

Motohlídky OP Zdiby se také zaměřují na parkující vozidla na zastávkách hromadné dopravy a na silniční vegetaci u místních ubytoven a obchodů. Strážníci vypisují parkovací lístky a u zvlášť závažných případů nainstalují botičku - technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. V případech kdy vozidlo tvoří překážku silničního provozu nařizují strážníci odtah. Bohužel vždy se jedná o vozidlo v tzv. převodu kde vymahatelnost nákladů na odtah od majitele vozidla je nulová. Strážníci ve spolupráci s obecními a městskými úřady dle zákona o odpadech řeší i vraky vozidel zanechaných na území obcí a měst. Vraky jsou neodkladně odtahovány do sběrných dvorů. Zde komunální pracovníci zajišťují dozor nad únikem provozních kapalin. Strážníci ve spolupráci s komunálními pracovníky zajišťují ekologickou likvidaci vraků a to smluvní odtahovou službou do příslušných sběrných surovin.

Vyhlášky a nařízení obce:

Táboření Romů

Strážníci OP Zdiby se mohli již seznámit jak je problematické zajistit veřejný pořádek napříč obcemi v případě založení jednoho tábořiště romských občanů v obci Husinec u řeky Vltavy. Romští občané kradli slepice, znečišťovali veřejné prostranství lidskými výkaly a na benzínových pumpách rómské děti kradly jídlo. Bohužel vymahatelnost uložených blokových pokut za zábor veřejného prostranství byla nulová. V tomto případě došlo i k narušení veřejného pořádku extremisty z Dělnické strany a místní samospráva ve spolupráci se strážníky nebyla schopny již čelit této nové problematice. I pro přivolanou Policii ČR byla problematika složitá, nepřehledná a romští občané nenašli důvěru k policistům.

Kočovní Romové

Občané několikrát do měsíce telefonicky upozorňují strážníky na výskyt kočovných Romů z různých států v osobních vozidlech zejména značek Mercedes, BMW, Audi, černé barvy, kteří nabízejí falešné zlato, hodinky nebo kempují na trávníku. Zejména se nepravidelně vyskytují na Pražské ve Zdibech, v okolí kruhových objezdů u Nové Pošty, benzínové pumpy Hrubý a benzínových pump na dálnici D8. Strážníci motohlídek provádějí pravidelnou preventivní kontrolu těchto lokalit a vykazují kočovné Romy z místa záboru veřejného prostranství.

Technoparty

V obci Zdiby a ve městě Klecany se několikrát konala v lese technoparty různé velikosti. Strážníci v rámci své činnosti prověřují i sdělené informace k výskytu možné technoparty na spravovaném území. Ve většině případů je strážník na místě první a začíná sám vyjednávat s možným pořadatelem o ukončení této technoparty a uhašeni tanečních ohňů. Po ukončení technoparty dochází k masivnímu narušování veřejného pořádku a vandalismu občany pod vlivem alkoholu a návykových látek. Strážníci v několika případech museli použit i donucovací prostředky a ohně uhasit. Proto zastupitelstvo obce Zdiby přijalo vyhlášku o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.

Psi

Strážníci OP Zdiby ve spolupráci s pracovníky Obecního úřadu Zdiby zajišťují možnou identifikaci majitele ztraceného, nebo zatoulaného psa za pomoci čtečky čipů. V případě, že je čip registrován v příslušné databázi dojde k rychlému navrácení psa. V případě agresivních psů a zvířat bez dohledání majitele spolupracují strážníci se Psím útulkem Bouchala v Buštěhradu u Kladna. Předávání psů obecními strážníky do Útulku v Tróji není legislativně možné. Ostatní obce s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o Obecní policii Zdiby rovněž využívají strážníky se čtečkou čipů k identifikaci majitele, ale mají samostatně uzavřené smlouvy s různými útulky ve Středočeském kraji.

Odpady


Při hlídkové službě se strážníci zaměřuji na kontrolu dodržování čistoty u komunálních kontejnerů na tříděný odpad a to ve spolupráci s komunálními pracovníky. Někteří občané si pletou prostor u kontejnerů s komunální skládkou. Za pomoci dokumentační techniky OP Zdiby jsou prostory u komunálních kontejnerů nepravidelně monitorovány.

Pouliční prodej

Strážníci OP Zdiby kontrolují povolení k záboru veřejného prostranství při stánkovém pouličním prodeji vydané obecním, městským úřadem. Strážníci spolupracují s pořadateli různých trhů v souvislosti s výskytem kapesních zlodějů a kontrolují různé podomní prodejce, kteří se pohybují po obci. V několika případech se jednalo o podvodníky zaměřující se na starší spoluobčany.

Preventivní činnost:

Široká veřejnost

Motohlídky strážníků navštěvují převážně všechny kulturní akce pořádané v obcích a probírají s občany různou problematiku při řešení místních záležitostí veřejného pořádku. Také radí kde zažádat o vydání různých dokladů totožnosti a např. i registrační značku.

Základní a mateřská škola

Strážníci se v rámci prevence zaměřují na základní výuku pravidel silničního provozu u žáků Základních a mateřských škol, včetně pořádání různých dětských soutěží o různé ceny. Strážníci doprovázejí děti na školní dopravní hřiště nebo i do Muzea Policie ČR na Praze 2. V rámci silničního dohledu jsou děti seznamovány s bezpečných přecházením na přechodu pro chodce a měřením rychlosti.

Senioři


Každý rok se velitel OP Zdiby účastní vánoční besídky pro seniory v obci Zdiby a diskutuje o různé problematice. Zejména se jedná o problematice tzv. domovních prodejců všeho možné, kteří se pokouší vylákat finanční prostředky od důvěřivých seniorů. Se seniory se strážníci pravidelně setkávají i při výkonu hlídkové služby.

Prevence v terénu

Strážníci se při výkonu každodenní hlídkové služby věnují i prevenci. Už jen přítomnost uniformy v terénu odrazuje případné pachatele od vykradení chaty, rodinného domu nebo vozidla. Strážníci často preventivně kontrolují rozsáhlé rekreační oblasti zejména v obci Zdiby. V zimních měsících probíhají každoročně společné bezpečnostní akce "CHATA" strážníků OP Zdiby a policistů z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

Administrativa:


Pověřený strážník (dále velitel OP Zdiby) dle zákona o obecní policii vykonává předepsanou administrativu v souladu s příslušnými zákony a prováděcími vyhláškami.

Operační středisko

Velitel OP zastupuje i funkci operačního střediska OP Zdiby. Přijímá telefonáty od občanů, Obecních a Městských úřadů, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Záchranné služby Středočeského kraje, Městské policie Praha, Obecní policie Líbeznice, Městské policie Roztoky a dalších složek. Obsah telefonátů vyhodnocuje a k prověření informací nebo k uskutečnění zákroku, úkonu vysílá jednotlivé strážníky s potřebnou technikou. Pro strážníky v terénu zajišťuje informační servis tzv. lustrace (např. hledaná vozidla a osoby, zákazy řízení, omezená možnost blokového řízení, zjišťování majitelů nemovitostí). V době povodní zajišťuje komunikaci s krizovým řízením Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Velitel OP Zdiby sestavuje plán služeb v závislosti na aktuálním zajištění místních záležitostí veřejného pořádku.

Události a statistiky

Každý den velitel OP eviduje různé události z výkonu hlídkové služby strážníků a jedná se o povinné údaje dle vyhlášky MV ČR. Jsou evidovány i další skutečnosti, které jsou pro výkon služby důležité. Jednotlivé události jsou vedeny v informačním systému OP Zdiby. Statistické údaje jsou předávány prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra ČR, Odboru bezpečnostní politiky. Velitel OP zveřejňuje statistiky a vybrané události na internetu.

Úřední záznamy

Každý strážník sepisuje pod číslem jednacím a dle zákona o obecní policii po provedení konkrétního zákroku, úkonu tzv. neprodleně "Úřední záznam". Vyžádané Úřední záznamy strážníků jsou přikládány do spisů Policie ČR.

Soudy, Policie ČR, NBÚ, Zpravodajské služby a Obecní, Městské úřady

Strážníci na základě zákona o obecní policii, zákona o obcích a trestního řádu spolupracují se státními orgány. Zejména se jedná o vypracování zprávy z místa bydliště, kde žádající státní orgán musí zjistit zda strážníci OP Zdiby nebo obec Zdiby řešila protiprávní jednání u jimi prověřovaného občana. Strážníci doručují i písemnosti pro trestní soudy a provádějí náhradní doručení pro orgány obcí a měst.

Blokové pokuty

Strážníci ukládají především blokové pokuty za přestupky uvedené v přestupkovém zákoně, zákoně o silničním provozu, nebo v zákoně o obecní policii. Strážníci rovněž ukládají blokové pokuty za porušení obecně závazných vyhlášek. Strážníci jsou oprávněni projednávat v blokovém řízení i ty přestupky jejichž projednávání je v působnosti obce. Blokové pokuty strážníci vybírají v hotovosti nebo na složenku. Platební terminál k bezhotovostní úhradě pokut OP Zdiby nevlastní. Blokové pokuty uložené strážníkem OP Zdiby jsou příjmem obce Zdiby. Pokutové bloky různých nominálních hodnot pro obec Zdiby vydává za finanční úplatu Krajský úřad Středočeského kraje dle zaslané objednávky. Obec Zdiby zastupuje při jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje na základě plné moci velitel OP Zdiby, který 1 x ročně k 31.12. zpracovává statistickou tabulku "výkaz pokutových bloků" a počátkem měsíce ledna datově odesílá na Krajský úřad Středočeského kraje. Velitel OP Zdiby vede evidenční knihu pokutových bloků a podpůrnou evidenci jednotlivých pokutových bloků, včetně odvodů. Složenky pro zaplacení pokuty na místě nezaplacené jsou objednávané s dostatečným předstihem velitelem OP Zdiby na základě plné moci na speciálním pracovišti České pošty.

Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení

Velitel OP Zdiby oznamuje na příslušný odbor dopravy MÚ (dle karty řidiče) uložení každé pokuty v blokovém řízení za přestupky zařazené do bodového hodnocení a přestupky kde je uložena bloková pokuta 1 000, - Kč a výše. Tato činnost je časově náročné a oznámení jednoho řidiče trvá cca 35 - 45 minut. Jedná se o následující postup: z pokutových bloků se data řidiče a vozidla přepíší do tabulky, popíše se zde skutkový děj a přidělí č.j. Dokument ve Wordu se ručně podepíše a orazítkuje. Poté se vytiskne, skenuje do formátu pdf a elektronicky podepíše. V datové schránce Obce Zdiby, Obecní policie Zdiby se najde příslušné město s odborem dopravy a po vyplnění průvodky se dokument odešle. V minulosti tuto agendu a další kancelářské práce zpracovávala pro velitele OP administrativní pracovnice.

Oznámení přestupků a správních deliktů


Stejným způsobem se postupuje u oznámení přestupků a správních deliktů příslušnému správnímu úřadu. Oznámení obsahuje zejména úřední záznam, záznam o podání vysvětlení, fotodokumentaci a další důkazní materiál nebo i odejmutou věc. Oznámení se odesílá datově a poté i poštou, nebo kurýrním strážníkem.

Oznámení přestupků v oblasti veřejného pořádku

V současné době Ministerstvo vnitra ČR zpracovává možnost vzniku centrálního registru přestupků v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku. Nyní každý orgán, který je oprávněn ukládat blokové pokuty si vede svoji vnitřní evidenci bez propojení na jiné orgány. Proto se velice často stává, že nepřizpůsobiví občané neustále páchají stejné přestupky v různých obcích a městech po celé ČR.

Personalistika:

Nábor


Obecní policie Zdiby byla zřízena dnem 21.6.2006 zastupitelstvem obce Zdiby. Přes veškerou snahu zřizovací komise pro OP Zdiby se nedařilo sehnat vhodné uchazeče na místa strážníků. K 1.12.2006 nastoupil na místo prvního strážníka jeden z členů zřizovací komise. K 1.4.2007 k nám přešel strážník z Městské policie Praha a k 7.5.2007 byla k OP Zdiby přidělena administrativní pracovnice (pracovní poměr ukončen dohodou ze její strany k 30.4.2009). K 1.10.2009 byla přijata na místo strážníka první žena s vysokoškolským vzděláním (pracovní poměr ukončen dohodou ze její strany k 31.8.2011). K 1.3.2010 byl přijat na místo strážníka první muž s vysokoškolským vzděláním (pracovní poměr ukončen dohodou ze jeho strany k 31.8.2011). Dne 19.8.2011 vypsala obec Zdiby výběrové řízení na doplnění stavu strážníků OP Zdiby na celkový stav 4. Toto výběrové řízení muselo být prodlouženo, protože se nedařilo sehnat vhodné uchazeče na místa strážníků.

Personální stabilizace

Snahou velitele OP je docílit stabilizovaného stavu strážníků na minimální počet 4 a 1 administrativní a úklidové pracovnice. Nemáme "zatím" vytvořený žádný motivační program pro udržení jednotlivých strážníků v pracovním poměru k obci Zdiby. V současné době nabízíme pouze příspěvek na stravenky. Naše nevýhoda je, že přímo sousedíme z Prahou, kde u Městské policie Praha navíc nabízejí - jistotu pracovního poměru, možnost kariérního postupu, moderní techniku, ubytování a možnost získat byt, kvalitní lékařskou péči, příspěvek na dětskou rekreaci, odměny při životních výročích a odpracovaných letech, odměny za kvalitní výkon služby, příspěvek na penzijní připojištění, možnost využití ve sportovním klubu atd.

Osvědčení strážníka

Strážníkem může být občan České republiky, který je bezúhonný, je spolehlivý, je starší 21 let, je zdravotně způsobilý, dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a má osvědčení o splnění odborných předpokladů. Osvědčení vydává Ministerstvo vnitra ČR strážníkovi na dobu 3 let, pokud úspěšně vykonal zkoušku. Obec je povinna zabezpečit školení, včetně výcviku u čekatele před první zkouškou do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru a u strážníka před každou zkouškou a to nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti osvědčení ve specializovaném školicím zařízení s akreditací Ministerstva školství ČR. Náklady školení a výcviku hradí obec. Délka školení se pohybuje od jednoho a půl měsíce do 3 měsíců. V případě, že čekatel nebo strážník neuspěje u zkoušky má pouze dva opravné pokusy. Další zkoušku může vykonat po uplynutí 12 měsíců. Po tuto dobu je obcí převeden na místo čekatele nebo jiného zaměstnance obce, zařazeného do obecní policie. Zkouška se koná v jeden den na Policejní akademii Policie ČR, Praze 4 a zahrnuje písemnou a ústní část.

Zbrojní průkaz

Aby strážník mohl vykonávat veškerá svá oprávnění v oblasti používání služební zbraně ve vlastnictví obce musí čekatel nebo strážník absolvovat školení a zkoušku pro vydání zbrojního průkazu skupiny "D" pro výkon povolání strážníka obecní policie. Toto školení je obec povinna opětovně zabezpečit jako u osvědčení strážníka. Strážník s vydaným zbrojním průkazem pro skupinu "D" musí pravidelně absolvovat zdravotní prohlídku v předepsaném intervalu dle zákona o zbraních a střelivu. Výsledek zdravotní prohlídky musí být předán Policii ČR na příslušné pracoviště pro zbraně a střelivo, dle místa bydliště strážníka (nejedná se o zdravotní prohlídku dle zákona o obecní policii).

Zdravotní prohlídky


Ministerstvo vnitra ČR v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví ČR stanovilo zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie. Jedná se o vstupní, periodickou, mimořádnou a výstupní prohlídku. Strážníkem se může stát pouze občan, který je zdravotně způsobilý. Ministerstvo vnitra ČR odejme osvědčení strážníka, který přestal splňovat podmínky zdravotní způsobilosti. Strážníci OP Zdiby tyto prohlídky absolvují v předepsaných termínech.

Služby

Velitel OP Zdiby plánuje služby jednotlivým strážníkům v souvislosti s požadavky obcí, města, včetně bezpečnostní situace a to v režimu ranní, odpolední, noční. Někteří strážníci se střídají v době mimopracovní v tzv. pohotovosti na telefonu pro mimořádné události. Pracovní doba všech strážníků je nerovnoměrně rozvržená. Obecní policie Zdiby nezajišťuje nepřetržitý provoz. Ten zatím vykonávají policisté z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda. Největším problémem je zajištění služby strážníků v době nemocí, školení k získání osvědčení, při doplňování vzdělání a dovolených. K zajištění nepřetržité služby by bylo potřeba 14 strážníků a 1 administrativní a úklidové pracovnice.

Materiálně technické zabezpečení:


Úřadovna

Sídlo Obecní policie Zdiby bylo vybudováno v tehdejší bývalé kotelně na uhlí v objektu mateřské školy na adrese Na Lada 144, Zdiby. Stavební práce vykonávali místní živnostníci. Úřadovna je řádně zkolaudována stavebním úřadem v Klecanech. Drobné údržbářské práce provádějí jednotliví strážníci a to včetně úklidu. Vybavení prostor bylo financováno z rozpočtu obce a jednotlivými strážníky. Před Úřadovnou OP Zdiby je plechová garáž, která slouží k zaparkování motocyklů, skútru a dalšího technického materiálu. Jediným problémem je společný vjezd a vchod jak pro strážníky, tak pro děti, rodiče a pracovníky Mateřské školy Zdiby. Tento problém by šel vyřešit nainstalováním plotu a vytvořením dalšího vjezdu do areálu pro OP Zdiby.

Motocykly a skútr

Strážníci v roce 2007 obdrželi darem od společnosti Hyundai Motor CZ s.r.o., která byla zastoupená místním občanem z lokality U Mlejnku, Zdiby dva kusy motocyklů Honda, typ Varadero XL 125 V. Vybavení motocyklů policejní technikou a výstražným systémem bylo financováno z rozpočtu obce Zdiby. Montáž byla provedena strážníky svépomocí. V roce 2010 obdržela obec Zdiby finanční dar od města Klecany na zakoupení skútru Honda PCX s policejní technikou. I zde byla montáž techniky provedena svépomocí.

Vozidlo

OP Zdiby vlastní pouze vozidlo Hyundai Accent, motor 1,3, benzín, spotřeba cca 10 litrů. benzínu, které bylo vyrobeno v roce 2003. V roce 2006 bylo vozidlo darováno společností Hyundai Motor CZ s.r.o. po tzv. ukončení 3 let leasingu živnostníkem. Vybavení vozidla policejní technikou a výstražným systémem bylo financováno z rozpočtu obce Zdiby. Montáž byla provedena svépomocí. V současné době je vozidlo ve špatném technickém stavu - podvozek, brzdy, tlumiče a to vzhledem k náročnému typu místních, účelových komunikací převážně v rozsáhlých rekreačních oblastech Zdib. Vozidlo je špatně ovladatelné při jízdě pod výstražným znamením (majáky) a pravidelně selhává brzdová soustava. Bude třeba zvážit v "dohledné době" zakoupení nového vozidla SUV (jako bylo zakoupeno strážníkům Městské policie Odolena Voda), které bude vhodné do našeho složitého terénu.

Člun

V roce 2010 byl zakoupen nafukovací člun, typu D 460 raft s pádly a záchrannými vestami. Nafukovací člun byl s minimálními náklady svépomocí vybaven výstražnou sirénou, světlem modré barvy, světlem bílé barvy viditelné ze všech stran a pátracím světlometem. Nafukovací člun je nepravidelně nasazován do hlídkové a pátrací služby na řece Vltavě.

Zbraně a střelivo

Obec Zdiby vlastní zbrojní licenci skupiny "J" pro výkon služby strážníků obecní policie. Zbrojíře obce Zdiby vykonává velitel OP Zdiby. Kontrolní činnost je prováděna pravidelně příslušníky Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policií ČR - Správy Středočeského kraje. První 2 revolvery zn. Holek byly zakoupeny v roce 2007 a v současné době jsou již zařazeny do rezervy zbraní. V roce 2010 byly zakoupeny 2 pistole zn. Glock, které jsou využívány v současné době. V případě nástupu nových strážníků bude třeba v rámci unifikace dokoupit další pistole zn. Glock.

Uniformy a výstroj

Nošení uniforem upravuje zákon o obecní policii a příslušná prováděcí vyhláška. Uniformy jsou objednávány "na míru" převážně u firmy Francouz s.r.o. a obuv u firmy XENA Praha s.r.o. Výstrojní součástky jsou objednávány u různých dodavatelů dle aktuální situace na trhu. Různé části uniforem jsou pravidelně dokupovány a měněny vzhledem k opotřebení.

Čtečky čipů

OP Zdiby je vybavena 2 ks mobilních čteček čipů na identifikaci zvířat. 1 ks čtečky byl financován z rozpočtu obce Zdiby a 1 ks čtečky byl financován z finančního daru od města Klecany.

Alkotestry

Strážníci OP Zdiby využívají 2 ks testerů Dräger Alcotest 6810 s tiskárnami. U každého testeru se cca 1/2 roku provádí kalibrace a 1 ročně ověření úředního měřidla na ČMI. První tester byl zakoupen místním občanem Zdib při zřizování OP Zdiby. Druhý tester byl zakoupen z finančního daru od města Klecany.
Radar

Obec Zdiby pro Obecní policii Zdiby zakoupila v roce 2008 laserový rychloměr MicroDigiCam LTI. Tento typ radaru využívá i Policie ČR a Vojenská policie. 1 ročně se provádí servis radaru a ověření úředního měřidla na ČMI.

Výpočetní technika

Strážníci byli v roce 2007 a 2009 vybaveni výpočetní technikou. Přenosné počítače jsou využívány každodenně především při výkonu služby v terénu a to na policejních motocyklech. Stolní počítač slouží jako server s připojenou tiskárnou. Výpočetní techniku je třeba pravidelně obnovovat. Přenosné počítače postupně končí svoji živnost a jsou udržovány v provozu svépomocí jednotlivými strážníky.

Kamerový systém

Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, případně též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. Jsou-li k pořizování záznamů zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit. V roce 2007 byla zpracována kalkulace kamerového systému pro OP Zdiby na částku cca 3,5 mil. korun. Tuto investici do bezpečnosti zastupitelé odmítli. Po žhářském útoku na rómskou rodinu na Brnkách v květnu 2009 se vedení obce koncem roku 2009 rozhodlo začít budovat kamerový systém svépomocí. Byl zakoupen počítač s digitalizační kartou pro 16 pevných kamer, ale bez software pro připojení IP kamer, 100 m koaxiálního kabelu a 3 ks venkovních bezpečnostních kamer, 1 ks transformátoru a několik atrap venkovních kamer. Obec měla přispět finančními prostředky do ZdibyNetu, který měl poskytnout přenosovou trasu pro IP kamery a jejich technici měli IP kamery pro obec Zdiby instalovat na sloupech veřejného osvětlení. Měl být dokoupen software pro připojení IP kamer. Výstavba kamerového systému bylo podporována tehdejší Dopravní komisí starosty Zdib. Zastupitelé poté nepodpořili pokračování v investicích do budování kamerového systému. Počítač s digitalizační kartou z roku 2009 je v současné době překonaný a nyní slouží k připojení do Jednotného systému dopravních informací pro ČR a k monitorování (jednou kamerou) parkoviště před Úřadovnou OP Zdiby.

Veřejnoprávní smlouvy:

Obec Zdiby má v souladu se zákonem obecní policii uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem Klecany, obcí Husinec, Větrušice a to za finanční úhradu. Strážníci na tomto území plní dané úkoly. Zejména se jedná o kontrolu veřejného pořádku a silniční dohled, včetně měření rychlosti vozidel.


Spolupráce s Policií ČR:

Policisté z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda jsou základními partnery pro spolupráci se strážníky Obecní policie Zdiby a to na základě uzavřené koordinační dohody mezi obcí Zdiby a Policií ČR o stanovení společného postupu při zabezpečování místních úkolů na úseku veřejného pořádku. Obecní policie Zdiby také spolupracuje s Dopravní Policií ČR, venkov - Brandýs nad Labem (stanovení úseku pro měření rychlosti, vyšetřování dopravních nehod), Dopravní Policií ČR, Středočeský kraj - Vinoř (společné silniční kontroly), Dálniční Policií ČR - Nová Ves (usměrňování dopravy při nehodě na dálnici, odklon dopravy přes Zdiby), Cizineckou Policií ČR, Středočeský kraj - Vinoř (společné kontroly cizinců), Kriminální Policií ČR, venkov - Brandýs na Labem (předávání poznatků), Kriminální Policií ČR - Hlavní město Praha (součinností šetření v územní působnosti OP Zdiby).

Spolupráce s obecními a městskými policiemi:

Strážníci OP Zdiby spolupracují v našem regionu s Obecní policií Líbeznice (usměrňování dopravy při dopravních nehodách, kalamitách a kulturních akcích na společných komunikacích, předávání poznatků, součinnostní motohlídky, dětské dny), Obecní policií Měšice (předávání poznatků, dětské dny), Obecní policií Velké Přílepy (předávání poznatků), Městskou policií Odolena Voda (přestupková komise, dětský den), Městskou policií Roztoky (předávání poznatků a informace z telefonátů od občanů na sousedícím území), Městská policií hl. m. Prahy (předávání informací z telefonátů od občanů na sousedícím území).

Spolupráce s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému:

Při výkonu služby strážníci OP spolupracují i s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje - stanice Neratovice, Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje - stanice Kralupy nad Vltavou, Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy - stanice Argentinská, Praha 7, Podnikovým hasičským záchranný sborem - letiště AERO Vodochody, Podnikovým hasičský záchranným sborem - Ústavu jaderného výzkumu Řež, Dobrovolným hasičským záchranný sbor obce Zdiby, Dobrovolným hasičským záchranný sborem města Klecany, Dobrovolným hasičským záchranný sborem obce Husinec, Záchrannou službou Středočeského kraje - stanoviště Zdiby, Záchrannou služba Středočeského kraje - stanoviště Kralupy nad Vltavou, Záchrannou službou Hlavního města Prahy, Leteckou záchrannou službou Policie ČR, Armádou ČR a Celní správou ČR - Zdiby.Zpracoval:

Luděk Wachtl
Velitel OP Zdiby


Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

Koalice na obdobi 2014÷2018.

kango
Příspěvky: 1195
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: Polní 164, Zdiby - Holosmetky
Kontaktovat uživatele:

Re: Zpráva o činnosti OP Zdiby na území města Klecany - říje

Příspěvek: # 8113Příspěvek kango
úte lis 22, 2011 9:31 am

:)
Naposledy upravil(a) kango dne čtv úno 20, 2014 10:32 pm, celkem upraveno 1 x.

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3108
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: Zpráva o činnosti OP Zdiby na území města Klecany - říje

Příspěvek: # 8116Příspěvek jenik789
úte lis 22, 2011 1:14 pm

kango píše:Kde je ta zprava?
V prispevku
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

Koalice na obdobi 2014÷2018.

rasputin
Příspěvky: 726
Registrován: úte dub 21, 2009 5:32 am

Re: Zpráva o činnosti OP Zdiby na území města Klecany - říje

Příspěvek: # 8127Příspěvek rasputin
úte pro 06, 2011 6:46 am

Dobrý den,
Pokud vím,tak zpráva o činnosti bývá za určité časové období a je konkrétní.V ní se dovíme a kolik přestupků bylo řešeno v určité oblasti,s poukázáním na nejzávažnější nebo opakující se problém a možná s náznakem řešení.Toto co je zveřejněno, není zpráva o činnosti,ale výčet možných činností strážníka,které může provádět.Co má společného s činností,že strážníci mají uniformy a čtečky čipů,člun. a.t.d.
Nejde tedy o skutečnou činnost,ale možnou činnost.Pěkná zpráva je na http://www.mesto-podebrady.cz/vismo/dok ... p1=3119,je sice za rok,ale stejná může být za měsíc.Objektem zprávy by nemělo být co můžu dělat,ale co jsem skutečně udělal.Jinak jde o mlácení prázdné slámy.Dotaz je podle mého uvážení na místě.
Naposledy upravil(a) rasputin dne úte pro 06, 2011 7:24 am, celkem upraveno 1 x.

rasputin
Příspěvky: 726
Registrován: úte dub 21, 2009 5:32 am

Re: Zpráva o činnosti OP Zdiby na území města Klecany - říje

Příspěvek: # 8128Příspěvek rasputin
úte pro 06, 2011 6:52 am

Když už nám OP dohlíží nad provozem,znova musím upozornit na křižovatku u pošty,kde při výjezdu z ulice Ke hřišti vpravo parkují auta a vlevo je zeleň,bránící ve výhledu.Aby bylo vidět,zda něco jede,je nutné vjet hluboko do ulice Průběžná a tak možno ohrozit sebe i vozidla jedoucí po této ulici.V budocí zprávě by mě potěšilo,že na úseku dopravy, po zvážení situace ,v tomto místě,došlo k té a té úpravě,pro zvýšení bezpečnosti provozu. - Knkrétní činnost.

rasputin
Příspěvky: 726
Registrován: úte dub 21, 2009 5:32 am

Re: Zpráva o činnosti OP Zdiby na území města Klecany - říje

Příspěvek: # 8152Příspěvek rasputin
stř pro 14, 2011 6:56 am

Hezké vánoce všem strážníkům.

Odpovědět