Moderní školka

Moderní školka 

Noc kostelů

Program Noci kostelů 1. června 2012
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech
20:00 20:05 Zahájení
20:05 20:10 Varhanní úvod
hraje Bára Veselá
20:10 20:30 Nejstarší zápisy ve farní kronice
čtení z kroniky
21:00 21:30 Beseda o křesťanství
Otázky a otazníky (tj. otázky a názory účastníků) s farářem Pavlem Kunešem
21:30 22:00 Truvérská mše Petra Ebena
zpívá Klenota
22:00 23:00 Beseda o křesťansdtví
pokračování Otázek a otazníků s farářem Pavlem Kunešem

Dětský den 27.5. od 14:00 na sokolovně

V neděli 27. května pořádá TJ Sokol Veltěž tradiční dětský den - začátek je ve 14.00 hod. Pokud byste nám chtěli pomoci s přípravou, přijďte, prosím již v 10.00 hod. a pak ve 13.30 hod. - budeme potřebovat dobrovolníky k jednotlivým disciplínám.

Memoriál Jiřího Vaňka

Memorial

Zasedání zastupitelstva 21.5.2012

Zasedání zastupitelstva obce Zdiby ve společenského domu ve Veltěži bude 21.5.2012 od 18.00hod

Návrh programu zasedání:
1. Volba zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Informace o činnosti orgánů obce ...
5. Mateřská škola Zdiby – návrh směnné smlouvy
6. Smlouvy o zřízení věcného břemene
7. Návrhy smluv o věcném břemenu ve prospěch obce a společné prohlášení– komunikace
8. Úprava rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové opatření č.2
9. Žádost o bezúplatný převod pozemků – Rozšíření komunikace Na Brnky, Zdiby
10. Žádost o příspěvek na rok 2012 – poskytování sociálních služeb na území obce Zdiby
11. Územní plán Zdib
12. Žádost o převod vodovodního řadu U Mlýna do majetku Obce – Petr Ženíšek
13. Přestavba MÚK Zdiby
14. Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek
15. Záměr prodeje pozemků
16. Kupní smlouva – prof. Ing. Arch. Ziegler
17. Darovací smlouva – manželé Mlejnkovi
18. Dotazy, připomínky a podněty občanů
19. Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
20. Závěr