Zasedání zastupitelstva se koná dne 7.9.2017 od 17:00 hod v sokolovně ve Veltěži

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva se koná dne 7. září 2017 od 17 hodin v Sokolovně ve Veltěži.

Program zasedání - oficiální pozvánka
Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1. a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Informace k projektu Výstavba ZŠ na MŠ Zdiby (Jurkeník)
a) VZ na dodávku vybavení
b) Informace o stavu výstavby
3. Záměr prodej/směna pozemku p.č. 109/9 k.ú.Přemyšlení (Žáček,Tvrdý)
4. Podání žádosti o dotaci MZe č.programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ (Tvrdý)
5. Věcná břemena (Jurkeník)
- zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 100/153 a 125/3 k.ú. Brnky
- zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 488/2, 491/1, 491/10 a 500/3 vše v k.ů. Zdiby
- zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 129 k.ú. Brnky
- zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 80/65 k.ú. Brnky
6. Prodeje a směny pozemků (Jurkeník, Žáček)
7. Plán financování obnovy ČOV (Tvrdý, Žáček)
8. Úprava rozpočtu (Tvrdý, Jurkeník)
9. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý, Jurkeník, Žáček)