Zasedání zastupitelstva se koná dne 27.6.2018 od 17:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Zasedání zastupitelstva se koná dne 27.6.2018 od 17:00 hod v sále v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:

1.
  a) zahájení
   b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
   c) schválení programu
2.  Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý, Jurkeník, Žáček)
3.  Smlouva s KB revolvingový úvěr (Tvrdý)  
4.  OZV o omezení pěstování alergenních zemědělských plodin –  
     pokračování z 9.10.2017 a 28.5.2018 (Tvrdý)
5.   Veřejná zakázka – Rozšíření komunikace Na Brnky 2.část (Tvrdý)
6.   Úprava usnesení 12/12/17  b)  ( Tvrdý)
7.   Věcná břemena ( Jurkeník, Tvrdý)
8.   Závěr

Kros Zdiby – Klecany 3. ročník

http://www.praguetriathlon.com/kros-zdiby-klecany-3-rocnik/ - detailní rozpis

Slavnostni vysazeni lipy dne 30.6.2018 v 15hod. ke 100. vyroci republiky

Prvni lipa bude slavnostne vysazena prave 30.6. ve Zdibech a posledni v listopadu ve Veltezi. Na akci 30.6. jsou pozvani i zastupci nasi obce, mesta Klecany i obce Libeznice.

Pri kazde slavnostni vysadbe bude i doprovodny program.

Doprovodny program na slavnostni vysazeni dne 30.6.2018 budeme zverejnovat v nasledujicich par dnech.

Omezení dopravy 18-20.6.2018

Upozorňujeme,

že ve dnech 18. až 20. 6.2018 bude omezen provoz na ulici Pražská v úseku od křižovatky s Průběžnou směr Praha v délce cca 100 m.

Dojde k výměně asfaltového povrchu v této části komunikace. Doprava bude v této části komunikace omezena.

Tramvaj ve Zdibech rozhodnutí KÚ

Usnesení č. 058-18/2018/RK ze dne 28.5.2018
Projektový záměr včetně hodnocení ekonomické efektivnosti projektu na akci
„Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby“
Rada kraje po projednání
I . s c h v a l u j e
zařazení akce do Zásobníku projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů s
přepokládanými finančními náklady na akci "Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby“ dle
předpokládané podílu Středočeského kraje ve výši 921 497 000 Kč bez DPH, 1 111 959 tis.
Kč s DPH, který je 100% kryt ze SFDI
I I . s c h v a l u j e
Záměr projektu a ekonomického hodnocení dle příloh k Tisku č. 1097(2018)
III . u k l á d á
Krajskému úřadu Středočeského kraje aktualizovat Zásobník projektů spolufinancovaných z
EU/EHP a národních zdrojů o akci " Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby"
Termín: 31. 10. 2018
Odpovídá: Ing. Mgr. Petra Hauserová, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů

Usnesení č. 059-18/2018/RK ze dne 28.5.2018
Uzavření smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů k investiční akci „Tramvajová trať
Kobylisy - Zdiby“
Rada kraje po projednání
I . s c h v a l u j e
smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem, Krajskou správou a
údržbou Středočeského kraje, p.o. a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností
na akci „Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby“, dle přílohy k Tisku č. 1090(2018)
I I . z m o c ň u j e
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, p.o. se sídlem: Zborovská 11, Praha 5,
IČ: 00066001, k jednání s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností ve věci
„Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby“ a k podpisu Smlouvy o spolupráci dle bodu I. tohoto
usnesení jménem Středočeského kraje
III . u k l á d á
Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p.o. se sídlem: Zborovská 11, Praha 5, IČ:
00066001, podepsat jménem Středočeského kraje Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů
dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31. 10. 2018
Odpovídá: Bc. Zdeněk Dvořák, KSÚS ředitel